รอบรั้วสมัชชา

“ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา”

เกาะติดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ