พัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงวัย

อบจ.อุดรธานี เตรียมอาสาสมัคร เพิ่มพูนความรู้ สู่จังหวัดผู้สูงอายุคุณภาพที่ดี

ที่ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นายสนิท วงศ์แสงตา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา นายจักรทิพย์ สีลาวงษ์ นายภคพล โคตรชุม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นเกียรติร่วมพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาอาสาสมัครประจำครอบครัว เตรียมความพร้อมสู่จังหวัดผู้สูงอายุคุณภาพที่ดี ประจำปี 2562

โดยมี นาสาคร ชาติชำนิ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ว่า ฝ่ายอนามัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการอาสาสมัครประจำครอบครัวเตรียมความพร้อมสู่จังหวัดผู้สูงอายุคุณภาพที่ดี ประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์กาารบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นอาสาสมัครประจำครอบครัวต้นแบบที่มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และคนรอบข้างได้ในเบื้องต้นก่อนส่งถึงมือแพทย์

กิจกรรมช่วงเช้าวันนี้ ประกอบด้วย การตรวจร่างกายและให้ความรู้ด้านสุขภาพ พร้อมบรรยายถึงบทบาทอาสาสมัครประจำครอบครัวเตรียมความพร้อมสู่จังหวัดผู้สูงอายุคุณภาพที่ดี โดย นพ.ธีรยุทธ์ คงสินธุ์ นพ.ชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี และบรรยายความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคกลุ่มวัยทำงาน โดย น.ส.อรปรียา พรหมมหา นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลอุดรธานี

กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นภาคปฎิบัติแบ่งเป็นฐานการฝึก 5 ฐาน ได้แก่ ฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, ฐานกาารปฐมพยาบาลผู้ป่วย เบาหวาน โรคหัวใจ ความดัน, ฐานการปฐมพยาบาลผู้ที่กระดูกหัก และการเคลื่อนย้าย, ฐานการปฐมพยาบาลผู้ที่หมดสติ และฐานการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) วิทยากรบรรยายและนำฝึกทักษะมาจาก โรงพยาบาลบ้านผือ กิจกรรมฝึกทักษะ 5 ฐานนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมากและอยากให้มีการเผยแพร่ความรู้ไปยังประชาชนทั่วๆไปอีกด้วย

ที่มา:https://www.facebook.com/KhaoUdonOnline/

แสดงความคิดเห็น