APEC เลือกเทศบาลนครขอนแก่น ศึกษากิจกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบ หลังนำเสนอผลงานที่ผ่านมาได้ดี

เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับเลือกจาก APEC ให้ศึกษาความเป็นไปได้ของกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงเมืองคาร์บอนต่ำต้นแบบในระยะที่สองของโปรแกรม

หลังจากเทศบาลนครขอนแก่นได้รับเลือกจากคณะกรรมการ APEC ให้เป็นเมืองอาสาสมัคร ที่จะเป็นเมืองคาร์บอนต่ำต้นแบบ เทศบาลเมืองขอนแก่นได้มีโอกาสนำเสนอโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับเมืองคาร์บอนต่ำในงานประชุม APEC LCMT Symposium ครั้งที่ 3 ณ กรุงลิมาประเทศเปรู ในการนี้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (COLA) มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเลือกจาก เทศบาลนครขอนแก่นให้เป็นตัวแทนไปร่วมประชุม ซึ่งการประชุมเป็นเวทีสำหรับหลาย ๆ เมืองได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองที่มีคาร์บอนต่ำ เมืองที่มีความสามารถในการปรับตัว และเมืองยั่งยืน เช่น เทศบาล San Borja Municipalidad De San Borja โดยนายกเทศมนตรีเมือง San Borja ดร. Alberto Tejada Noriega ได้ยกตัวอย่างของความมุ่งมั่นที่จะทำให้เมืองมีความยั่งยืนมากขึ้นและเน้นที่จะให้ผลประโยชน์จากการทำเมืองให้เป็นเมืองยั่งยืนนั้นตกอยู่กับพลเมืองของ San Borja

ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอผลงานโครงการคาร์บอนต่ำเช่น โครงการจัดการขยะของเทศบาลนครขอนแก่น และ โครงการที่ทำร่วมกับ UNDP-TGO และการขนส่งระบบรางเบา (LRT)  ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ และในท้ายที่สุด เทศบาลนครขอนแก่นก็ได้รับคัดเลือกให้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงเมืองคาร์บอนต่ำต้นแบบในระยะที่สองของโปรแกรม

องค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่นำเสนอในที่นี้คือ ICLEI องค์กร 100 เมืองความยืดหยุ่นแห่งอเมริกาใต้ (100 Resilient City) สนับสนุนโดยมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์, ศูนย์วิจัยพลังงานแห่งเอเชียแปซิฟิก (APERC) กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่เปรู และกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และประสิทธิภาพประเทศไทยกรมพัฒนาพลังงานพนักงานและอนุรักษ์พลังงาน

ที่มา:FB COLA KKU วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น