วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น หนุน อบต.หนองมะเขือ ชูผลงานการจัดการป่าชุมชน “อยู่ดีเพราะป่ายัง ป่ายังเพราะคนดี” ชิงรางวัล UNPSA 2020

สืบเนื่องจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (COLA KKU) ได้รับการประสานจาก อบต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น ภายใต้การนำของ หม่อมหลวงเดชชัย สุประดิษฐ์ นายก อบต.หนองมะเขือ ว่า ทาง อบต.ความตั้งใจที่จะนำผลงานการจัดการป่าชุมชน ภายใต้โครงการ “อยู่ดีเพราะป่ายัง ป่ายังเพราะคนดี” ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าเป็นโครงการที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีรูปแบบนวัตกรรมที่โดดเด่นระดับประเทศ

ซึ่งมีรูปแบบการจัดการป่าชุมชนที่ดีมากและสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการจัดการกับปัญหาป่าชุมชนหรือป่าพื้นราบที่ถูกชุมชนบุกรุกทำลาย ให้กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์และเกิดสมดุลย์ระหว่างการใช้ประโยชน์จากป่าและการอนุรักษ์ป่าได้ ซึ่งโครงการนี้ ทาง อบต.หนองมะเขือ มีความประสงค์จะส่งเข้าประเมินรับรางวัลของสหประชาชาติ คือ รางวัล UNPSA 2020 ทั้งนี้ การที่จะดำเนินการต่อไปได้นั้น จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ จึงได้ประสานมาที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาป่าชุมชน และจัดเตรียมความพร้อมเพื่อนำนวัตกรรมดังกล่าวส่งประเมินเพื่อรับรางวัลของสหประชาชาติต่อไป

ด้วยเห็นถึงโอกาสอันสำคัญที่จะได้ร่วมเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานของท้องถิ่น รวมถึงการสัมผัสได้ถึงพลังชุมชนที่เข้มแข็ง และภาวะผู้นำของทั้งท้องถิ่น ท้องที่ และชุมชน ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง อันจะเห็นได้จากผลงานการได้รับรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นโอกาสของการเรียนรู้ของวิทยาลัยด้วย

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (COLA KKU) นำโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี และ ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ อาจารย์ประจำวิทยาลัย นายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยนักศึกษาของวิทยาลัย จึงได้ลงพื้นที่ป่าโคกห้วยวังแสง อบต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาป่าชุมชน และจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อนำนวัตกรรมดังกล่าวส่งประเมินเพื่อรับรางวัลของสหประชาชาติต่อไป ตามปณิธานที่สำคัญของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คือ “สร้างรากฐานการบริหารท้องถิ่นสู่สากล”

แสดงความคิดเห็น