หอการค้าสารคามชี้!ภัยแล้ว-นศ.ลด ทำเศรษฐกิจปี’63ดิ่ง

“ณรงค์ เหล่าสุวรรณ” ประธานหอการค้า จ.มหาสารคามชี้ แล้ง-นศ.ลด ทำเศรษฐกิจสารคามปี’63ดิ่ง

“เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ” ได้รับการเปิดเผยจาก นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม กล่าวถึง ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัด และคาดปี 2563 ว่า สำหรับเศรษฐกิจของเมืองมหาสารคาม มาจาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ภาคการเกษตร 2) ภาคการศึกษา 3) การค้าและการลงทุน สำหรับส่วนภาคการเกษตร มหาสารคามมีพืชผลการเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง แต่ภาพรวมผลผลิตการเกษตรปีนี้ไม่ค่อยดี โดยเฉพาะข้าว เนื่องจากพื้นที่ทำนาประสบปัญหาภัยแล้ง ข้าวนาปีได้รับความเสียหายและนาปรังก็ไม่ได้ทำ เพราะปริมาณน้ำในลำน้ำชีไม่เพียงพอ อีกทั้งพื้นที่นาข้าวยังได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ผลผลิตข้าวในปีนี้ลดลง นอกจากนี้ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างอ้อยราคาลดลงต่อเนื่องมา 2-3 ปี ส่วนมันสำปะหลังยังทรงตัว ปัจจัยเหล่านี้ทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลง

ด้านภาคการศึกษา หลายปีที่ผ่านมาตัวเลขนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในมหาสารคามมีจำนวนลดลงไม่ต่ำกว่า 10% ซึ่งเป็นปัญหาที่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศประสบ เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรน้อยลง ดังนั้น ในอนาคตธุรกิจต่าง ๆ ที่เคยได้รับอานิสงส์จากกำลังซื้อกลุ่มนี้จะน้อยลงเรื่อย ๆ รวมทั้งงบประมาณจากภาครัฐที่ได้จะลดลง

อ่านต่อ>>https://www.prachachat.net/local-economy/news-403629

แสดงความคิดเห็น