ดีต่อชาติ

ดีต่อชาติ /ดีต่อแผ่นดิน/พื้นที่ก่อกำเนิด อยู่อาศัยและทำมาหากิน/ดีต่อคน

สังคมไทยควรต้องดีต่อกันมากๆ ใครที่เคยไปท่องเที่ยวมาทั่วโลก เมื่อกลับมาเมืองไทยต่างพากันพูดว่า เมืองไทยดีที่สุด เพราะถึงอย่างไรชีวิตความเป็นอยู่ อาหารการกิน สภาพแวดล้อมและผู้คน เป็นสิ่งที่พอเข้าใจและกุมสภาพปรับตัวได้

แม้ว่าสังคมไทยจะมีความขัดแย้งแตกแยกอย่างรุนแรง ระหว่างคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองใหม่กับคนรุ่นเก่าที่อนุรักษ์นิยมในอำนาจและผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มพรรคพวก

ภาวะเศรษฐกิจที่มีความเหลื่อมล้ำอย่างสูงระหว่างคนรวยล้นฟ้ากับคนจนไม่มีจะกินต้องเร่ร่อนตามท้องถนน

การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่า ที่ดิน แหล่งน้ำ อากาศและสภาพภูมินิเวศน์ ระหว่างคนมีเงิน อำนาจและพรรคพวกกับคนยากจนในพื้นที่

แน่นอนปัญหาเหล่านี้ไม่มีวันหมดสิ้นไปในผืนแผ่นดินไทย แต่เราจะอยู่อย่างเพิ่มความขัดแย้งแตกแยกให้รุนแรงขึ้น ด้วยวาทกรรมสร้างความเกลียดชังกันทุกช่องทาง หรือ เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี หาวิธีประนีประนอมหรือฉันทามติแบบไทยๆ

คนไทยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจประชาธิปไตย มีการปลูกฝังในบ้าน โรงเรียน สื่อมวลชน สังคมออนไลน์ ฯลฯ เพียงสร้างการรับรู้และความเข้าใจว่า ประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง พรรคใดรวมเสียงข้างมากได้ก็เป็นรัฐบาลมาบริหารจัดสรรผลประโยชน์เพื่อประชาชน

เราไม่เข้าใจเรื่องการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง เคารพเสียงข้างมากไม่ละเลยเสียงข้างน้อย ด้วยการรับฟังให้ถึงที่สุดโดยไม่มีอารมณ์โกรธเกลียด

เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าไม่ถูกฝึกฝนเรื่องนี้ ท่าทีการแสดงออกจึงเต็มไปด้วย “กูถูก คนอื่นผิดตลอด” ด้วยเหตุนี้สังคมไทยจึงไม่อาจก้าวล่วงไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงได้

ถ้าจะดีต่อชาติ ดีต่อแผ่นดินเกิด พื้นที่อยู่อาศัย แหล่งทำมาหากิน และดีต่อคนอื่นเหมือนกับที่ดีต่อตนเอง เราต้องร่วมกันให้การศึกษารณรงค์ทำความดีทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น สร้างกลุ่ม/ชุมชนเล็กๆที่งดงาม พึ่งตนเองได้ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ร่วมกัน แก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจนให้ได้ สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มีมลพิษน้อย จากนั้นขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ผลักดันนโยบายสู่อบต เทศบาล อบจ. หน่วยงานรัฐต่างๆ เอกชนและรัฐบาลให้ทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี

จากเล็กสู่ใหญ่ จากจุลภาคสู่มหภาค เพื่อทำดีต่อชาติ ทำดีต่อแผ่นดินเกิด ที่อยู่อาศัย ที่ทำมาหากินและดีต่อผู้อื่น โดยไม่แสวงหาอำนาจและผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง

          เรามาช่วยกันกู่ร้องให้ก้องโลก ว่าหยุดสร้างความเกลียดชัง แตกแยก ขัดแย้ง ใช้ความรุนแรงจนไปสู่การสูญเสียชีวิต เลือดเนื้อ พิการและบาดเจ็บกันจำนวนมากแต่มาร่วมสร้างความดีร่วมกันจะดีกว่า

โดย:ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น