มข.เปิดพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ โชว์ผลงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “KKU Maker Green Festival 2020”

ม.ขอนแก่น ผนึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงาน “KKU Maker Green Festival 2020” แสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 21-22 กพ.นี้ ณ สำนักหอสมุด มข.วันนี้ (16ม.ค.63) ที่ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแถลงข่าวการจัดงาน KKU Maker Green Festival 2020 ร่วมมือโดย สำนักหอสมุด ร่วมกับ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ Innovation hub KKU และ กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการเกิดการเรียนรู้และเกิดความร่วมมือระหว่างกัน  ผ่านกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ และการจัดแสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  หวังสร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนา และประดิษฐ์ผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่สนับสนุนแนวคิดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  กล่าวว่า  “เรื่อง Green Campus นี้มีอยู่หลายเรื่องด้วยกัน  ที่ใกล้ตัวที่สุด คือ พืชและต้นไม้ทั้งหลายที่มีอยู่ให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ “โดยได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง  เช่น ปรับปรุงให้บึงสีฐานเป็นบึงที่มีภูมิทัศน์สวยงาม โดยกำจัดผักตบชวาให้หมดไป มีการดูแลรักษาต้นไม้ที่ถูกเจาะพรุนให้เจริญเติบโตต่อไป  เพิ่มแลนด์มาร์คสำหรับถ่ายรูปให้สวยงามทั่วมข. ถึงแม้ว่าได้มีการปรับปรุงแก้ไขไปแล้วหลายเรื่อง แต่ยังคงมีปัญหาใหญ่ก็คือ ป่าในมหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกวัชพืช 2 ชนิด คือ ต้นกระถิน ที่โตเร็วเมล็ดกระถินหล่นปลิวที่ไหนก็โตที่นั่น และเถาวัลย์ที่มีจำนวนมาก ป่าของเรามองข้างนอกดูเขียว ๆ แต่ในป่ากลับเป็นต้นไม้ที่ตายจากถูกเถาวัลย์พันยึดครองพื้นที่ป่า จึงจำเป็นต้องกำจัดเถาวัลย์ และต้นกระถิน พร้อมกับรณรงค์ปลูกป่าเพิ่มเติมให้เป็นป่าที่มีความสมบูรณ์และสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้  นอกจากนั้นบรรยากาศของ Green Campus ต้องดูแลการทิ้งและการจัดเก็บขยะให้เป็นระเบียบ และจัดระเบียบพื้นที่อาคารเก่าที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายให้กลับมาเป็นพื้นที่ที่สวยงาม  เพื่อสร้างบรรยากาศให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งการจราจรภายในให้มีความปลอดภัย  ให้เป็น Green Campus ที่น่าอยู่ น่าทำงานยิ่งขึ้น”

  “มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดให้มีงาน KKU Maker Green Festival 2020 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นงานที่มีความหมายของ Green ที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงสิ่งแวดล้อม Physical รอบ ๆ ตัวเราเท่านั้น สังคม Green จริง ๆ จะต้องมีของใช้ รวมทั้งมีการสร้างสรรค์สารพัดอย่าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้มีมิติของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นตัวตัดสิน ที่สำคัญอยากให้ทุก ๆ ท่านมาร่วมงาน โดยเฉพาะยิ่งนักศึกษา จะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะได้ช่วยสร้างความเป็น Green ของสังคม ขุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างแท้จริง”

   รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล “Green Campus เป็นหัวข้อที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดเป้าหมายไว้ 3 ส่วน ก็คือเรื่องของ People เรื่องของ Ecological และเรื่องของ Spiritual เพราะฉะนั้น Green Campus จะอยู่ภายใต้ร่มของยุทธศาสตร์ของระบบนิเวศ Ecological ซึ่งใน Ecological ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การทำให้ที่ทำงานเป็นสถานที่ที่น่าทำงานจะเป็นเรื่องของ Great place to work อีกเรื่องคือ เรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งมหาวิทยาลัย Best place to live ซึ่งเดิม Green Campus พูดถึงเรื่องของการทำให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ครอบคลุมไปถึงเรื่องของขยะ  พลังงาน และเรื่องของสิ่งแวดล้อม ใน 4 ปีข้างหน้าเราได้นำเกณฑ์อันหนึ่งเข้ามาจับในเรื่องนี้ คือ UI Green Metric ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความยั่งยืน ซึ่งในเกณฑ์ของการดำเนินการครอบคลุมทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องของพื้นที่สีเขียว เรื่องของป่า เรื่องของออกซิเจน เรื่องของ CO2 Production และเรื่องของการกำจัดขยะ เรื่องของพลังงาน รวมทั้งเรื่องของระบบจราจร  และระบบความปลอดภัย   นโยบาย Green Campus ได้ดำเนินงานมาจาก 4 ปีก่อน ก็ยังคงเดินหน้าต่อไป ภายใต้แผนงานมีหลายเรื่องที่มีการดำเนินการภายใต้กรอบ UI GreenMetric ซึ่งหวังให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมที่จะช่วยกัน ผลักดันให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่อยู่ในอันดับของ UI GreenMetric ที่ดี ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถานที่น่าทำงาน น่าอยู่  และเป็นที่ทำงานอย่างมีความสุข”

มข.เปิดพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ

 

แสดงความคิดเห็น