มทร.อีสาน จัดประกวดโชว์สิ่งประดิษฐ์ปูทางแข่งนานาชาติ

มทร.อีสาน จัดการแข่งขันประกวดเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าคิดกล้าทำ มุ่งมั่นให้ทุกคนเป็นบัณฑิต Hands-on ปูทางแข่งขันนานาชาติ

รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ได้จัดโครงการแข่งขันประกวดเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มทร.อีสาน และ คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา กล่าวต้อนรับประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการมุ่งมั่นสู่การพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นก้าวแรกสำหรับการก้าวสู่เวทีระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไปได้ และสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 15 ทีม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิศวกรรมโยธา กลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า และ กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 รางวัลละ 9,000 บาท จำนวน 4 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จำนวน 16 รางวัล ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน เป็นคณะทีมีการจัดการเรียนการสอนในด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีหลากหลายหลักสูตรที่น่าสนใจ และในการนำผลงานด้านการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษามาร่วมประกวดและจัดแสดงในครั้งนี้ คาดว่าผู้สนใจจะสามารถนำไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติได้ รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าทางคณะสามารถผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน และมีบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ พร้อมแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิ

แสดงความคิดเห็น