มข.จัดอบรมเพาะกล้าไม้ทนน้ำท่วม-แล้งหนุนเสริมอาชีพเกษตรกรอุบลฯ

เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย รศ. รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สยปพ.) พร้อมด้วย ผศ.ปราโมทย์ ครองยุทธ ที่ปรึกษา สยปพ. อาจารย์วีระ ภาคอุทัย ที่ปรึกษา สยปพ. รศ.ดร.  พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ จากคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุกทกภัยหลังน้ำลดและติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกร ที่ ตำบลเขื่องใน อำเภอสร้างถ่อ จังหวัดอุบลราชธานี

(ซ้าย) รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผอ.สยปพ. มข. พูดคุยพบปะกับเกษตรกร

รศ.ดร. รังสรรค์  เนียมสนิท  ผู้อำนวยการ สยปพ. กล่าวว่าในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้นำนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมลงพื้นที่ด้วยจากหลายสาขาวิชา เช่น อาจารย์วีระ ภาคอุทัย ที่ปรึกษา สยปพ.ได้มาแนะนำการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียวก่ำหวาน ถั่วฝักยาวไร้ค้าง และเมล็ดถั่วเขียว จากงานวิจัย      มีการมอบพันธุ์มะพร้าว (ราชบุรี) จำนวน 120 ต้น  รศ.ดร. พรณรงค์  ชาญนุวงศ์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มาช่วยสำรวจสภาพพื้นที่หาดคู่เดื่อเพื่อนำมายกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อช่วยผู้ประกอบการและชุมชนบ้านคู่เดื่อ

อาจารยืวีระ ภาคอุทัย ที่ปรึกษา สยปพ.มข. ให้ความรู้กับเกษตรกร

อาจารย์วีระ ภาคอุทัย กล่าวถึงคุณลักษณะเด่น ของเมล็ดพันธุ์ข้ ที่นำมามอบให้เกษตรกรในครั้งนี้ว่า เป็นพันธ์ุที่ได้รับการพัฒนาจากการวิจัยของพัฒนาเมล็ดพันธ์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรสชาติที่หวาน การเก็บเกี่ยวมีระยะสั้น และผลผลิตสูง สำหรับถั่วฝักยาวไร้ค้าง สามารถปลูกได้ตลอดปี มีความต้องการน้ำไม่มากนัก และยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำค้างให้ถั่วเกาะ ให้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด เพื่อปรับสภาพดินปลูกพืชในระยะสั้น

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ โครงการ มข. แก้จนได้เข้าไปช่วยในเรื่องส่งเสริมเรื่องการเพาะเมล็ดพันธุ์การปลูกพืชระยะสั้นและสามารถสร้างรายได้ และสามารถยกระดับให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แสดงความคิดเห็น