อบต.ยางน้อยเดินหน้าลุย ระบบจัดการสิ่งปฎิกูล มุ่งตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับ

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ลงพื้นที่ประชุมหารือการจัดการระบบสุขาภิบาลและสิ่งปฏิกูล อบต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ชูพื้นที่นำร่องแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ อบต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม หารือการจัดการระบบสุขาภิบาลและสิ่งปฏิกูลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย โดยมีนายชูศักดิ์ หล่มศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย ให้การต้อนรับและเป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย และภาคประชาสังคม จำนวนกว่า 30 คน

การประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้หารือแนวทางในการสร้างระบบการจัดการสุขาภิบาลและบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ โดยสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 (กขป.) เพื่อที่จะตัดวงจรการระบาดของพยาธิใบไม้ตับและลดปัญหาการแพร่กระจายของพยาธิใบไม้ตับ โดยได้มีพิธีเปิดโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา จากนั้นที่ประชุมได้ลงสำรวจความพร้อมของพื้นที่สาธารณะชุมชนที่จะดำเนินการสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล

การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว มุ่งเน้นการนำเอาผลงานวิจัยที่ได้นำไปบูรณาการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) เพื่อให้มีส่วนร่วมแก้ไขจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม บูรณาการการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่อำเภอต้นแบบ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน 6 ด้าน ได้แก่
1) สร้างความเข้าใจและการตระหนักรู้เกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดี ในแกนนำชุมชนและประชาชนในพื้นที่
2) ด้านอาหารปลอดภัยปลาปลอดพยาธิใบไม้ตับ
3) ด้านการสร้างความตระหนักรู้ของเยาวชนในพื้นที่อำเภอ
4) ด้านการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
5) ด้านการจัดการระบบสุขาภิบาลและการกำจัดสิ่งปฏิกูล
6) ด้านการจัดการสัตว์รังโรคปลอดพยาธิใบไม้ตับ

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ อำเภอโกสุมพิสัย เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องของจังหวัดมหาสารคาม ที่ทางสถาบันวิจัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้นำเอาโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ลงมาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดถือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะภาคอีสานให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดอัตราการเสียชิวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีลงให้เหลือน้อยที่สุด

แสดงความคิดเห็น