มทส. เฝ้าระวังเข้ม จัดเรียนออนไลน์เลี่ยง COVID-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 เข้ม ตั้งคณะทำงานเฝ้าระวัง งดการเดินทางไปกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง การงดหรือเลื่อนจัดกิจกรรมใด ๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดหรือแพร่กระจายเชื้อออกไป อาคารที่ทำการต่างเพิ่มมาตรการในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ การคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิ เสริมความรู้ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมประกาศมาตรการการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ เพื่อเลี่ยงการแพร่กระจาย COVID-19 โดยสอนผ่านระบบทางไกลแบบสื่อประสมทุกรายวิชา ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 19 เมษายน 2563

 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เผยว่า “สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก และรัฐบาลไทยมีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค โดยลดการจัดการชุมนุมที่มีผู้คนจำนวนมากในสถานที่จำกัด สำหรับมาตรการเฝ้าระวังไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างยิ่ง มีการตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับมหาวิทยาลัย ทั้งยังให้มีการงดการเดินทางไปกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง การงดหรือเลื่อนจัดกิจกรรมใด ๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดหรือแพร่กระจายเชื้อออกไป ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผู้ไปใช้บริการจำนวนมาก อาทิ หอพักนักศึกษา สถานกีฬาและสุขภาพ และอาคารที่ทำการต่างเพิ่มมาตรการในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ การคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายแบบดิจิทัลก่อนเข้าอาคาร หรือเข้าร่วมประชุม บริการน้ำยาหรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ ทุกอาคาร การให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกันโรค COVID-19 โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาล มทส. “ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก” แต่สำหรับการเรียนการสอนซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีประกาศเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาเป็นวันที่ 16 มีนาคม 2563 นั้น มทส. ได้เตรียมการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ นอกจากมาตรการดังกล่าวข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทดสอบระบบการตรวจจับอุณหภูมิผิวหนังอย่างต่อเนื่อง (Continuous Thermoscan) เพื่อรองรับนักศึกษาจำนวนมาก ช่วงการเปิดภาคการศึกษาด้วย

 

 

     

 

ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยมีความเป็นห่วงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยง เนื่องจาก มทส. มีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัย (Residential University)  มีบุคลากรและนักศึกษา เรียน ทำงาน และพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปิดภาคในวันที่ 16 มีนาคมนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศมาตรการการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ โดย การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในช่วงวันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 19 เมษายน  2563 ให้เป็นการสอนผ่านระบบทางไกลแบบสื่อประสม โดยไม่มีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ  มหาวิทยาลัยขอให้อาจารย์จัดห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ในทุกรายวิชาเพื่อใช้เป็นช่องทางในการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย หรือการใช้วิดิทัศน์ การส่งเอกสารการสอน การส่งงาน และให้นักศึกษาได้สื่อสารกับอาจารย์ประจำวิชา สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว ทั้งนี้ยังได้ขอความร่วมมืออาจารย์ปรับปรุงเนื้อหา การเก็บคะแนน การประเมินผลให้เหมาะสมกับสถานการณ์นี้ และเอื้อต่อนักศึกษา โดยคงมาตรฐานการศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ครบถ้วน และขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารต่าง ๆ การกำหนดห้องเรียนของแต่ละรายวิชา กับสาขาวิชาหรือศูนย์บริการการศึกษาอย่างใกล้ชิด ในรายวิชาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามประกาศข้างต้น ให้คณบดีแจ้งเหตุผล และขออนุมัติจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ก่อนมีการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 

 

 

แสดงความคิดเห็น