หน้ากากอนามัยใช้แล้วคือขยะติดเชื้อที่ภาครัฐปล่อยให้ปะปนกับขยะชุมชน

นายสนธิ คชวัฒน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้โพสต์ เฟซบุ๊คส่วนตัว เรื่องหน้ากากอนามัยใช้แล้วคือขยะติดเชื้อที่ภาครัฐปล่อยให้ปะปนกับขยะชุมชนดังนี้

1.หน้ากากอนามัยที่ประชาชนสวมใส่เพื่อป้องกันCorona virusในช่วงนี้เมื่อใช้แล้วอาจมีเสมหะ น้ำลาย น้ำมูก เชื้อโรคติดมากับหน้ากากด้วยซึ่งหน้ากากของคนที่เป็นพาหะอาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้หากทิ้งผิดที่และกำจัดผิดวิธี ซึ่งองค์การอนา มัยโลกแจ้งว่าหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วถือเป็นขยะติดเชื้อหรือMedical waste
2.ในประเทศที่มีกฎหมายกำหนดให้มีการแยกขยะรัฐบาลจะต้องนำถังขยะพิเศษสำหรับใส่หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วตั้งไว้ในชุมชนเพื่อให้ประชาชนทิ้งหน้ากากที่ใช้แล้วเป็นการเฉพาะและจะต้องมีรถ ยนต์เก็บขนรวบรวมทุกวันเพื่อนำไปเผาในเตาเผาขยะติดเชื้อเท่านั้น ในประเทศจีนหากประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงในถังขยะทั่วไปจะมีความผิดสั่งปรับเงินจำนวนมาก
3.รัฐบาลต้องเข้มงวดและตรวจจับพ่อค้าที่นำหน้ากากอนามัยไปรีไซเคิลและนำมาขายใหม่ซึ่งประเทศจีนถือว่าเป็นความผิดเท่ากับการแพร่กระจายเชื้อโรคโดยมีโทษจำคุกเท่านั้น
4.หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วกำลังจะกลายเป็นขยะติดเชื้อจำนวนมหาศาลที่รัฐบาลไทยปล่อยปละละเลยโดยไม่มีมาตรการคัดแยกออกมาให้ชัดเจน เช่นไม่มีถังขยะพิเศษให้ประชาชนทิ้งต่างหาก เป็นต้นแต่กำลังจะปล่อยให้ประชาชนทิ้งในถังขยะทั่วไปกลายเป็นขยะติดเชื้อปะปนไปกับขยะชุมชนซึ่งสุดท้ายก็จะไปทิ้งรวมกันเป็นภูเขาขยะในบริเวณที่ทิ้งขยะของท้องถิ่นโดยอาจมีเชื้อโรคฟุ้งกระจายไปในอากาศและเชื้อโรคอาจแพร่กระจายปนกับน้ำชะกากลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเมื่อฝนตกลงมาได้
5.มาตรฐานการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวด ล้อมเรื่องขยะติดเชื้อของชุมชนในภาวะวิกฤติเพื่อป้องกันการระบาดของโรคนั้นประเทศเรายังอ่อนด้อยอยู่มากเนื่องจากไม่มีกฎหมายให้ประชาชนแยกขยะและรัฐเองก็ไ่ม่มีความพร้อมในอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการเก็บขนขยะที่ประชาชนได้แยกแล้วรวมทั้งยังไม่มีความพร้อมในการจัดการกับขยะที่แยกแล้วให้ถูกวิธีด้วย

ที่มา:Sonthi Kotchawat 

แสดงความคิดเห็น