ขอนแก่นประกาศ งดจำหน่ายสุราช่วงสงกรานต์ 12-17 เม.ย.นี้ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด

วันที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 14.00 – 17.30 น.การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเดิม)โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่นเป็นประธาน ได้มีมติของคณะกรรมการโรคติดต่อดังนี้
​ ​​ 1. ให้สถานที่ ร้านอาหารหรือร้านค้าทั้งปลีกและส่งที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น ปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 – 17 เมษายน 2563
2. ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกันในสถานที่ใดๆในลักษณะที่เป็นการรวมตัวเพื่อสังสรรค์ โดยมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท อันจะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคอันตราย ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 – 17 เมษายน 2563
​ ​ 3. เห็นชอบให้มีการเดินทางโดยสายการบินและรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดขอนแก่นตามปกติ
​​ 4. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการสนับสนุนการดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรค หรือสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 รายการได้แก่แอลกอฮอล์เจล ขนาด 500 ซีซีหมู่บ้านละ 5 ขวด และเครื่องวัดไข้แบบอินฟาเรด พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 2,600 เครื่อง

ผู้ฝ่าฝืนข้อ 1. จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อปี 2558 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและกรณีฝ่าฝืนข้อที่ 2 ต้องรับโทษตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี 2548 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วแต่กรณี โดยกำหนดให้ปฏิบัติพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย.นี้ ไปจนถึงวันที่ 17 เม.ย.เวลา 24.00 น. ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามประเพณีของไทย

แสดงความคิดเห็น