ปิดถนนร้อยเอ็ด-ยโสธรเลี่ยงโควิด-19ดีเดย์10-17เม.ย.นี้

ทางหลวงชนบท ปิดถนนเข้า-ออก จ.ร้อยเอ็ด เชื่อม จ.ยโสธร ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 เมษายน 2563

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอาจสามารถ ร่วมกับ ปกครองท้องถิ่นอำเภอพนมไพร และสถานีตำรวจภูธรพนมไพร ดำเนินการปิดถนนเชิงสะพานแสนสุข/ยโสธร ช่วงบ้านท่าเสียว ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดกับจังหวัดยโสธรตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายวันชัย คงเกษม) ในเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยห้ามบุคคลในจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางเข้า-ออก ระหว่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 เมษายน 2563


ยกเว้นแต่บุคคลที่มีความจำเป็นในการพบแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ การขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค การประกอบอาชีพในจังหวัดใกล้เคียง และยานพาหนะทางราชการเท่านั้นที่จะสามารถผ่านได้เป็นกรณีพิเศษซึ่งจะต้องมีหลักฐาน ใบนัด หรือหนังสือรับรอง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง จึงจะสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ในส่วนของการเดินทางภายในจังหวัดสามารถทำได้ปกติ เช่นการเดินทางระหว่างอำเภอ แต่ประชาชนต้องกลับถึงเคหสถานก่อนเวลา 22.00 น.

ที่มา:เพจกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

แสดงความคิดเห็น