Drive Thru Service การให้บริการประชาชนแบบไม่ต้องลงจากรถยนต์

ขอนแก่นเปิด Drive Thru Service บริการงานทะเบียนราษฏร์ ให้กับประชาชน แห่งแรกของประเทศ โดยไม่ต้องลงจากรถ สะดวก  รวดเร็ว เปิดบริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08..30น. – 16.30 น.ให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ตึกเก่า)  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการให้บริการประชาชนแบบไม่ต้อง ลงจากรถยนต์ (Drive Thru Service) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบาย Thailand 4.0 และแนวทางตามแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 – 2565 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา

ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันมีประชาชนเข้ามาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดขอนก่น และขอคัดถ่ายเอกสาร ทางทะเบียนราษฎรเพื่อนําไปทําธุรกรรมในเรื่องต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก ซึ่งในการใช้บริการโดยปกตินั้น ประชาชนจําเป็นต้องลงจากรถยนต์เพื่อเข้ามาติดต่อและรอรับบริการตามลําดับ ทําให้เกิดความไม่สะดวกและ เสียเวลา ดังนั้น จังหวัดขอนแก่น โดยสํานักทะเบียนจังหวัดขอนแก่น จึงเปิดการให้บริการประชาชนแบบไม่ต้อง ลงจากรถยนต์ (Drive Thru Service) ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เป็นทางเลือกหนึ่งในการ อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยยกเอาบริการที่สามารถทําได้รวดเร็วมาไว้ในห้องบริการประชาชนแบบไม่ ต้องลงจากรถยนต์ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการยกระดับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่มา ติดต่อราชการ โดยมีเงื่อนไขการให้บริการ ดังนี้

๑. งานบริการที่เปิดให้บริการ ได้แก่ การคัดและรับรองเอกสารข้อมูลทางทะเบียนราษฎรและ บัตรประจําตัวประชาชน

๒. ผู้ขอรับบริการต้องยื่นคําร้องด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้น เพื่อ ความสะดวกและรวดเร็ว งานบริการอื่นที่มีขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอน มีการตรวจสอบเอกสารมาก เช่น งานทะเบียนทั่วไป กรณีการมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน หรือกรณีที่ต้องมีการสอบสวน สามารถใช้ บริการได้ที่สํานักทะเบียนอําเภอเมืองขอนแก่น หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น

๓. ยื่นคําร้องขอคัดและรับรองเอกสารได้คนละไม่เกิน ๒ รายการ

๔. เปิดบริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

แสดงความคิดเห็น