ทน.ขอนแก่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่

นายก ทน.ขอนแก่น ร่วมมอบป้ายให้ 17 ชุมชนเข้มแข็ง ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ เทศกาลเข้าพรรษา พร้อมถุงยังชีพ เดินหน้าให้เกิดเป็นรูปธรรมทุกเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป้าหมายทุกชุมชนในจังหวัดขอนแก่น

 ณ วัดธาตุพระอารามหลวง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุหลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายภาคีจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

โดยมีการมอบป้ายรณรงค์ ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ ให้แก่ผู้แทนชุมชน จำนวน 17 ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นชุมชนนำร่องในการรณรงค์ และได้มีการมอบข้าวสารให้แก่ชุมชน ชุมชนละ 10 ถึงเพื่อจะแจกจ่ายให้แก่คนในชุมชนต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัย และผลกระทบอันเกิดจากการบริโภคบุหรี่และสุรา ในฐานะปัจจัยเสี่ยงที่มีผลเสียต่อสุขภาพตลอดจนกำหนดนโยบายและแผนงานพัฒนากิจกรรม องค์ความรู้ และนโยบายในกาลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ นำไปสู่การกำหนดรูปแบบของการเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และการขับเคลื่อนด้านการรณรงค์ ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ ในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งมีเป้าหมายการขับเคลื่อนทุกชุมชนในจังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น