กรมทางหลวงปัดฝุ่นอุโมงค์ 3 แยกบิ๊กซีโคราชมูลค่า 800 ล. หวังแก้ปัญหาจราจรกลางเมือง

‘กรมทางหลวง’จัดเวทีประชุมหารือแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอุโมงค์ 3 แยกบิ๊กซีโคราช หลังยกเลิกโครงการไปแล้วกว่า 13 ปี คาดหากขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2565 ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี งบประมาณ 800 ล้านบาท

วันที่ 14 กรกฏาคม 2563  ณ ห้องซิตี้ พาร์ค แกรนด์บอลรูม โรงแรมซิตี้พาร์คตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการจัดเวทีประชุมหารือแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอุโมงค์จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมาหรือทางแยกบิ๊กซีโคราช) จ.นครราชสีมา โดยมีตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมมากกว่า 250 คน ซึ่งโครงการอุโมงค์ทางลอดแยกบิ๊กซีเป็นโครงการที่ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ เมื่อ 13 ปีที่ผ่านมา แต่โครงการต้องระงับ เนื่องจากในขณะนั้น มีประชาชน ภาคเอกชน นักธุรกิจหลายฝ่ายหวั่นจะเกิดผลกระทบต่อธุรกิจการค้า และหวั่นเกิดอุบัติเหตุในอุโมงค์เพราะเป็นอุโมงคทางโค้ง การดำเนินโครงการจึงต้องระงับไป

นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 กล่าวว่า ปัจจุบันตัวเมืองนครราชสีมา เป็นอีกพื้นที่หนึ่งของประเทศที่มีปัญหาการจราจรติดขัดมาก โดยเฉพาะบริเวณสามแยกนครราชสีมา และบริเวณสามแยกประโดก อีกทั้งยังมีศูนย์การค้า ร้านค้า ย่านธุรกิจเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและหนาแน่น จากการเก็บข้อมูล พบว่าบริเวณทั้ง 2 จุด ดังกล่าวจะมีรถยนต์วิ่งผ่านประมาณวันละกว่า 100,000 คัน ซึ่งบริเวณโดยรอบมีชุมชนหนาแน่น ในปัจจุบันได้จัดการจราจรด้วยสัญญาณไฟจราจร ทำให้ไม่สามารถรองรับการจราจรได้เพียงพอ โดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนการจราจรถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤต จึงนำผลการศึกษาและออกแบบโครงการดังกล่าวมาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

” กรมทางหลวงมีแผนจะก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่น และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2550 กรมทางหลวง ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางลอดบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณสามแยกนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการ แต่จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการพบว่า มีแหล่งโบราณสถานในระยะ 1 กิโลเมตรจากถนนโครงการจึงเข้าข่ายโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ก่อนการพัฒนาโครงการดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้าง บริษัท ธรรมชาติคอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท ซิตี้แพลนโปรเฟสชั่นนอล จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาทบทวนรูปแบบการก่อสร้างที่เคยออกแบบไว้เมื่อปี 2550 และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด ในการดำเนินงานดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะคติแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อการดำเนินการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นมากที่สุด”

ทั้งนี้ พื้นที่ศึกษาจะเป็นบริเวณสามแยกนครราชสีมา จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) กับทางหลวงหมายเลข 224 โดยมีจุดเริ่มต้นที่ทางหลวงหมายเลข 2 กม. 253 + 371 ถึง กม. 254 + 552 รวมระยะทาง 1.189 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการในเขต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และในการศึกษาผลกระทบด้านโบราณคดีจะมีขอบเขตพื้นที่ศึกษาครอบคลุมในระยะ 1 กิโลเมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการจำนวน 3 แห่ง ได้แก่บ้านสำโรงจันทร์ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) และประตูชุมพล จึงต้องจัดทำรายการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการพัฒนาโครงการ

โดยรูปแบบอุโมงค์ จุดเริ่มต้นบน ถ.มิตรภาพ ที่หลักกิโลเมตร 253+371 ถึง 254+552 รวมระยะทาง 1.189 กิโลเมตร เข้าอุโมงค์ทางลอดบริเวณหน้าศูนย์เพาะชำเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ลอดใต้ทางแยกนครราชสีมาและสิ้นสุดบนทางระดับดินบริเวณหน้าอู่ชินวัฒน์บริการ เป็นอุโมงค์ขนาด 2 ช่องจราจร มีช่องจราจร 3.25 เมตร และมีทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร ซ้อนทับกันแนวทางหลวงหมายเลข 2 ในทิศทางจากจังหวัดขอนแก่น เลี้ยวขวาไปจังหวัดสระบุรี มีความสูงช่องลอดไม่น้อยกว่า 5.50 เมตรความลาดชันของอุโมงค์ร้อยละ 4 ความยาวอุโมงค์ 929 เมตร ความยาวอุโมงค์ช่วงปิด 126 เมตรสามารถรองรับความเร็ว ออกแบบได้ 50 กม. / ชม

และรูปแบบถนนระดับดินจะออกแบบให้มีขนาด 4 ช่องจราจร (ทิศทางไปจังหวัดขอนแก่น) ซึ่งมีขนาดความกว้างช่องละ 3.00 ถึง 3.25 เมตร และออกแบบให้มี 3 ช่องจราจร (ทิศทางไปจังหวัดสระบุรี) ซึ่งมีขนาดความกว้างช่องจราจรช่องละ 3.00 ถึง 3.25 เมตร

โดยกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม จะจัดการประชุมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอุโมงค์ บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา ขึ้นอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง คาดว่าหากขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2565 และใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปี งบประมาณ 800 ล้านบาท.

แสดงความคิดเห็น