ทน.ขอนแก่น เปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด-19 ครัวเรือนละ 1พันบาท

ทน.ขอนแก่น เปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด-19 ครัวเรือนละ 1,000 บาท 1 สิทธิ์ต่อ1ครอบครัว รับจำกัด 5,000 คน  เริ่ม 20 ก.ค. – 7 ส.ค. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่นสอบถามรายละเอียด 0-4327-1210 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็น วงกว้างรวมทั้งเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว โดยจังหวัดขอนแก่นได้มีมาตรการเร่งด่วนต่างๆ ในการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 เช่น การสั่งปิดห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สถานบันเทิง การระงับการ ให้บริการ ร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ ทําให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งด้านการ ดําเนินชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ รายได้เพื่อการยังชีพ ฯลฯ

เทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงผลกระทบของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น จึงอาศัยอํานาจตามข้อ 12 ข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2207 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2207 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/7770 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1841 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 , หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ ว 2207 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เทศบาลนครขอนแก่น ได้กําหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ครอบครัวละ 1,000 บาท หรือการจ้างงานตามความเหมาะสม โดยกําหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติสําหรับบุคคลที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป นับจนถึงวันสุดท้ายของการลงทะเบียน

(เกิดก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2548) 2. ผู้มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้รับบํานาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับ

เงินเดือนประจํา 3. ผู้มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยจริงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ก่อน

วันที่ 3 เมษายน 2563 (จังหวัดขอนแก่น ประกาศเริ่มปิดพื้นที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว) 4. ผู้ที่มายื่นคําร้องต้องเป็นเจ้าบ้านหรือตัวแทนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและได้รับมอบอํานาจจากเจ้าบ้าน โดยกําหนดให้

4.1 หนึ่งบ้านเลขที่ให้ถือเป็นหนึ่งครอบครัว 4.2 ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเป็นตัวแทนของครอบครัวโดยได้รับมอบอํานาจจากเจ้าบ้านเป็นผู้ยื่นเรื่อง

ขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาลนครขอนแก่นได้เพียงคนเดียว 5. ผู้มาลงทะเบียนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ตามประกาศ

คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดขอนแก่นหรือตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 5.1 เป็นผู้มีฐานะยากจนหรือทุพพลภาพและประกอบการอาชีพเพื่อการดํารงชีพด้วยความยากลําบากเนื่องจาก

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต-19 หรือตามมาตรการ เร่งด่วนต่างๆ ของรัฐ

5.2 เป็นผู้ใช้แรงงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบการซึ่งถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน ถูกลดค่าจ้างหรือ

ลดเวลาทํางาน ทําให้ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือได้รับค่าจ้างลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดํารงชีพ 5.3 เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ และได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต-19 ทําให้ต้องหยุดการประกอบอาชีพหรือไม่สามารถ ประกอบอาชีพได้ตามปกติ ส่งผลให้ขาดรายได้หรือรายได้จากการประกอบอาชีพลดลงส่งผลระทบ

ต่อการดํารงชีพ 6. ได้รับ 1 สิทธิ 1 คน ต่อ 1 ครอบครัว 7. กรณีที่มีเหตุจําเป็นที่คณะกรรมการจะต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาในการพิจารณาให้

ผู้ที่เห็นควรได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิค-19 ซึ่งกรณีนั้นมิได้กําหนดไว้ในประกาศนี้ให้เป็นตุลพินิจของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

ของเทศบาลนครขอนแก่น 8. สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรค2019 หรือโรคโควิด-19 ใน

ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. โดยขอรับแบบ ลงทะเบียนได้ที่สํานักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น หรือดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนโดย แสกน QR Code ท้ายประกาศนี้ และกรอกข้อมูลแบบขอรับความช่วยเหลือฯ ส่งได้ที่สํานักสวัสดิการสังคมเทศบาล นครขอนแก่น เอกสารประกอบการลงทะเบียน

(1) บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงและสําเนา พร้อมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ (2) ทะเบียนบ้านตัวจริงและสําเนา

พร้อมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ (3) สําเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอื่นๆ ซึ่งเจ้าของบัญชีธนาคารเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ลงทะเบียน

พร้อมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ และปรับปรุงบัญชีเงินฝากให้เป็นปัจจุบัน (ทั้งนี้หากเป็นบัญชีธนาคารอื่น ที่มิใช่ธนาคารกรุงไทย ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องยินยอมถูกหักค่าธรรมเนียมการโอนตามอัตราที่ธนาคารนั้นๆ

กําหนด) (4) เอกสารประกอบอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 อาทิ

– ภาพถ่ายสถานที่ทํางาน / สถานประกอบการที่รับเข้าทํางาน – คํารับรองจากนายจ้างหรือเอกสารยืนยันว่าสถานประกอบการหยุดประกอบการจริง – หนังสือเลิกจ้าง /พักงานหรือลดค่าจ้าง/ลดเวลาทํางาน เป็นต้น (ถ้ามี)พร้อมรับรองสําเนา จํานวน 1 ชุด

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-271210 ในวันและเวลาราชการ

แสดงความคิดเห็น