มข.จัด “Welcome Freshmen to KKU” ต้อนรับน้องใหม่กาลพฤกษ์ช่อที่ 57 สู่รั้วมอดินแดง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 57 ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบวิถีใหม่อย่างสร้างสรรค์  โดยมี ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมปาฐกถาพิเศษ  และรศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี  กล่าวต้อนรับและปาถกฐาพิเศษ ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มีนักศึกษาจำนวนมากประสงค์เข้ามาใช้ชีวิตด้วย  ซึ่งในปีนี้ได้รับนักศึกษาใหม่เพียง 8,187 คน เป็นนักศึกษาหญิง 63% นักศึกษาชาย 37%    ปัจจุบันนักเรียนนักศึกษาเป็นคนรุ่นใหม่ในยุค Gen Z  เป็นกลุ่มคนที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต เติบโตมากับการใช้โทรศัพท์มือถือนับเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่จะขาดไม่ได้ พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อม มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรู้ได้เร็ว สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำอะไรทุกอย่างได้ด้วยตนเอง  จากการที่เห็นความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และวิวัฒนาการดิจิทัล  มหาวิทยาลัยจึงได้เตรียมตัวให้พร้อมรองรับการศึกษากับคนยุค Gen Z พร้อมเตรียมแนวทางการเรียนรู้ยุคดิจิทัล โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญกับการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถมากที่สุด  พร้อมรับกับความ เปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอนทั้งหลาย และสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมให้เกิดคุณภาพชีวิต และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถและความรู้สึกที่ดีแล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังต้องการสร้างจิตวิญญาณให้นักศึกษา และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการสร้างคุณประโยชน์ให้ชุมชนและสังคมด้วย”

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี  กล่าวในที่สุดว่า  “ในฐานะที่นักศึกษาจะเป็นพลเมืองดิจิทัลต่อไปอีกยาวนาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงประสงค์สร้างสังคมดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่ไซบอร์ก ที่ไร้จิตวิญญาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นเมืองดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับ ปี 2563 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสังคมทั่วไป จะต้องอยู่ในกรอบการบริหาร ในช่วงภัยของโรคโควิด 19 ปฏิบัติตัวในสภาวะไม่ปกติ อยู่ในสถานการณ์ความที่เปลี่ยนแปลงสูง  มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอให้คำมั่นว่า จะดูแลชุมชนมข.ให้ดีที่สุด โดยต้องขอให้นักศึกษาทุกคน ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพราะเป็นปีที่เราจะลำบากไปด้วยกัน เพื่อเราจะได้ผ่านพ้นภัย โควิด 19 ไปด้วยดีด้วยกัน  ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่กาลพฤกษ์รุ่นที่ 57 รุ่นปี 2563 และรุ่นโควิด19 อีกครั้ง ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษา อยู่ในมข.ด้วยความสุขภาวะ ได้สร้างความทรงจำที่มีคุณค่า มีอนาคตที่ดี สามารถทำประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป”

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่

    รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ อย่างสร้างสรรค์ สร้างความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน สร้างความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย  ขอให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในรั้วมอดินแดงแห่งนี้  เพราะถือได้ว่านักศึกษาเป็นผู้มีความสามารถและมีโอกาสอันดีที่ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ  และเมื่อได้เริ่มต้นชีวิตการเป็นนักศึกษาแล้ว  นอกจากการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่  นักศึกษายังต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง   ทั้งยังต้องสามารถนำเอาวิชาความรู้ การพัฒนาความคิดและการเรียนรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย    ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าแก่ตนเองและสังคม ขอให้ทุกคนใช้เวลาในมหาวิทยาลัย  ให้คุ้มค่าในการพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้าน  ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมทำงาน เป็นที่ต้องการของสังคม และพร้อมสู่การปรับตัวในยุคของ Education Transformation อย่างสมบูรณ์

การจัดงาน “Welcome Freshmen to KKU” ตามแนวทางปฏิบัติวิถีใหม่ โดยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยต้องผ่านจุดตรวจคัดกรอง และใส่หน้ากากอนามัยทุกคนพร้อมจัดรถรับ-ส่งนักศึกษาใหม่ไปยังศูนย์ ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  และต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองที่ 2 ด้านหน้าก่อนเข้าร่วมงาน  เป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  และเพื่อลดความแออัดในสถานที่  จึงได้จัดการปฐมนิเทศเป็น 2 รอบ รอบละ 1,500 คน พร้อมกับถ่ายทอดการปฐมนิเทศออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าชมได้อย่างทั่วถึง และยังสามารถเก็บหน่วยกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ตามปกติ

 

แสดงความคิดเห็น