ขนส่งฯสั่่งคัดกรองเข้มผู้โดยสารคุุมระบาดโควิดช่วงเดินทางหยุดยาว

ขนส่งทางบก กำชับ!!! สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและมาตรการทางด้านสาธารณสุขของรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ย้ำ!!! รถโดยสารต้องเพียงพอทุกเส้นทาง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดยาว

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในกรเดินทางของประชาชนที่ต้องการเดินทางในช่วงวันหยุดยาว ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้จัดเตรียมแผนปฏิบัติการอำนวยความและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 24 – 28 กรกฎาคม 2563 โดยได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศจัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยว ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ และจัดหารถรับ – ส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกับหมู่บ้านในท้องถิ่นห่างไกลให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี

ดำเนินการตรวจความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ตั้งแต่ต้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอดรถ หรือจุดตรวจบนเส้นทางสายหลักทั่วประเทศ ซึ่งต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา อาทิ รถที่มีการติดตั้งระบบ GPS ให้ติดตามการใช้ความเร็วของรถอย่างต่อเนื่อง ระบบเบรก ยาง ล้อ ระบบไฟ อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกกรณีเหตุฉุกเฉิน ส่วนพนักงานขับรถ ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ (0) พักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อให้มีสภาพร่างกายพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ขับรถเกินชั่วโมงการทำงานที่กฎหมายกำหนด ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด เป็นต้น

หากพบสภาพรถหรือพนักงานขับรถมีข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการ ดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดและสั่งห้ามให้บริการ โดยผู้ประกอบการต้องจัดหารถคันใหม่และพนักงานขับรถที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันที โดยต้องไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชน


.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ให้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวดมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด จัดทำมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ภายในสถานีขนส่ง และบนรถโดยสาร ให้ผู้ประกอบการขนส่งลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะและจัดพิมพ์ QR Code ติดไว้ในรถโดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และเข้าใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรณีไม่สามารถสแกน QR Code ได้ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อเก็บบันทึกประวัติการเดินทางและเพิ่มความรวดเร็วในการสืบสวนโรคของแพทย์กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และดูแลให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามออกเดินรถจากสถานีอย่างเด็ดขาด กรณีประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการ พบการฉวยโอกาสจำหน่ายตั๋วโดยสารเกินราคา รับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งให้ผู้โดยสารยืนบนรถ หรือพบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัยหรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

แสดงความคิดเห็น