ทน.อุดรฯเตรียมช่วย 2,454 ครอบครัวลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

ทน.อุดรฯสรุปผลการขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของไวรัส Covid-19 จำนวน 2,454 ครอบครัว หาช่องใช้ระเบียบ ก.มหาดไทย ปี 60 ช่วยเหลือประชาชน

รายงานข่าวแจ้งว่าที่ ห้องประชุมเทพารักษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เกษตรจังหวัดอุดรธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี และตัวแทนประธานชุมชน เข้าร่วมประชุม

ตามที่เทศบาลนครอุดรธานีได้มีประกาศรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ระหว่างวันที่ 8-13 กรกฎาคม 2563 ได้มีครอบครัวยากจน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มายื่นขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 2,454 ครัวเรือน เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 งานสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุดรธานี จึงประชุมเพื่อเสนอพิจารณาให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

แสดงความคิดเห็น