ประเทศไทย ขึ้นอันดับ 1 ของโลก!!คะแนนฟื้นตัวและรับมือ โควิด-19

Global COVID-19 Index (GCI)จัด “ไทยได้คะแนนการฟื้นตัวและรับมือ โควิด-19 เป็นอันดับหนึ่งของโลก”

ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับในด้านการบริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยดัชนี Global COVID-19 Index หรือ GCI ที่ดูภาพรวมในมิติต่างๆ ในด้านการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index) โดยประเทศไทยได้รับการประเมินให้ได้คะแนนดีที่สุด ในทั้งสองมิติ จาก 184 ประเทศทั่วโลก  Global Recovery Index เป็นดัชนีและคะแนนที่แสดงถึงการบริหารจัดการรับมือและการฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยประเมินจาก (คะแนนสูง หมายถึงฟื้นตัวได้ดี )
.
คะแนน 70% เป็นคะแนนรายวันที่ได้มาจาก
1. จำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังดูแลอยู่ (active case) ต่อประชากร
2. ผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ
3. จำนวนการตรวจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ
4. จำนวนการตรวจต่อประชากร
.
คะแนน 30% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหมวด
1.ความสามารถในการตรวจพบและรายงานการติดเชื้อ
2.ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการควบคุมโร
3.ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเชื้อและดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
.
ประเทศไทย ได้คะแนนรวม 81.84 เป็นอันดับหนึ่งของโลก
.
Global Severity Index เป็นดัชนีคะแนนที่แสดงถึงความรุนแรงของสถานการณ์ของโรคโควิด-19 โดยประมวลผลจาก (คะแนนน้อย หมายถึงความรุนแรงน้อย)คะแนน 70% เป็นค่าความรุนแรง ซึ่งวิเคราะห์ประจำวันมาจาก 2 ส่วน
1. จำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร
2. สัดส่วนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากโรคต่างๆ และต่อประชากร
.
คะแนน 30% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหมวด
1.ความสามารถในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด
2.ความสามารถของระบบสาธารณสุขในการควบคุมการระบาด
.
โดยประเทศไทย ได้คะแนนรวม 10.69 เป็นอันดับหนึ่งของโลก ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แสดงความคิดเห็น