แบงก์ชาติอีสานชี้เศรษฐกิจหดตัว การลงทุนภาคเอกชนไม่ฟื้น

แบงก์ชาติอีสานชี้ เศรษฐกิจเดือน มิ.ย. 63 หดตัวลงจากเดือนก่อน พึ่งงบอุดหนุนจากรัฐ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังไม่ฟื้นต่อเนื่องทุกหมวด

รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 31 ก.ค. 63 ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ออกหนังสือ ฉบับที่ 09/2563 เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมิถุนายน 2563 ว่า ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมิถุนายน 2563 หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน จากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองในประเทศเป็นสำคัญ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินการได้มากขึ้น โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวน้อยลง ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน การใช้จ่ายภาคบริการ และสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ที่หดตัวน้อยลง

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกจากผลผลิตสินค้าเกษตรที่ขยายตัวตามผลผลิตปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้นตามการบริโภคในประเทศและส่งออก รวมทั้งผลผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้นตามพื้นที่กรีด ขณะเดียวกันการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนหลัง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 บังคับใช้ อย่างไรก็ดี การลงทุนภาคเอกชนยังหดตัวต่อเนื่องในทุกหมวด ตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่อ่อนแอ และการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวมากขึ้นตามการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตน้ำตาลทราย

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงจากอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานที่หดตัวน้อยลง ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดเพิ่มขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์น้ำตาลและผักสดแปรรูป รวมถึงมาตรการลดค่ากระแสไฟฟ้าที่เยียวยาช่วงโควิด-19 ส่วนหนึ่งสิ้นสุดลง ด้านตลาดแรงงานยังเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมที่ยังอยู่ในระดับสูง สำหรับภาคการเงิน เดือนพฤษภาคม 2563 เงินฝากคงค้างขยายตัวสูงขึ้นทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากเงินเยียวยาภาครัฐ ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน จากสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ขยายตัวจากสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง และมาตรการพักชำระหนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ชะลอตัวจากสินเชื่อครัวเรือน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวน้อยลง จากการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคเพิ่มเติมในระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ส่งผลให้การใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน การใช้จ่ายภาคบริการ และการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์หดตัวน้อยลง อย่างไรก็ดี หากเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังหดตัวในระดับสูง สะท้อนกำลังซื้อโดยรวมที่ยังอ่อนแอ ภาคบริการ
ด้านการท่องเที่ยว
มีทิศทางดีขึ้นตามจำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่หดตัวน้อยลง หลังมีมาตรการผ่อนคลายให้เดินทางข้ามจังหวัดได้ ส่งผลให้รายได้ภาคบริการสาขาโรงแรมและภัตตาคารหดตัวน้อยลง สำหรับอัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 12.4 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน สอดคล้องกับจำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่หดตัวน้อยลง

รายได้เกษตรกร กลับมาขยายตัว จากปัจจัยด้านผลผลิต โดยผลผลิตปศุสัตว์เพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคในประเทศและส่งออก รวมทั้งผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นตามพื้นที่กรีด ด้านราคาสินค้าเกษตรชะลอลง ตามราคาข้าวเปลือกเหนียวที่ชะลอตัว และราคายางพาราที่หดตัวจากอุปสงค์โลกและราคาน้ำมันที่ลดลง

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง จากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่อ่อนแอ ประกอบกับกำลังการผลิตส่วนเกินยังอยู่ในระดับสูง โดยการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ยังคงหดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ขณะที่ภาคการก่อสร้างหดตัวเพิ่มขึ้นตามการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยที่ลดลง

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวมากขึ้น ตามการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร โดยเฉพาะน้ำตาลทรายที่หดตัวตามปริมาณวัตถุดิบที่ลดลงจากผลกระทบของภัยแล้ง และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่หดตัวตามการลดการสะสมสต็อกของคู่ค้าสำคัญ จากความไม่แน่นอนต่อสถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศที่กลับมาระบาดระลอกสอง ขณะที่การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หดตัวน้อยลงตามมาตรการผ่อนปรนการจำหน่ายสุรา

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวสูงขึ้น ตามรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่ายเร่งขึ้นในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท หลัง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 มีผลบังคับใช้ และรายจ่ายประจำที่เบิกจ่ายเร่งขึ้นจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งการส่งออกและนำเข้า โดยการส่งออกยังขยายตัวในหมวดชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ประเภท Cloud Computing ที่ส่งไปจีนตอนใต้ ตามความต้องการใช้งานประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และหมวดผลไม้ที่ส่งไปจีนตอนใต้ขยายตัวสูง ตามความต้องการบริโภคและปริมาณผลผลิตที่มีสูงกว่าปีก่อน ด้านการนำเข้าขยายตัวต่อเนื่อง จากสินค้าที่นำเข้าจากจีนตอนใต้ในหมวดโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ ตามการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ที่ราคาจูงใจ และหมวดคอมพิวเตอร์ที่ขยายตัว ตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการทำงานที่บ้าน

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงจากอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานที่หดตัวน้อยลง ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดเพิ่มขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์น้ำตาล ผักสดแปรรูปและอื่น ๆ รวมถึงมาตรการลดค่ากระแสไฟฟ้าที่เยียวยาช่วงโควิด-19 ส่วนหนึ่งสิ้นสุดลง ด้านตลาดแรงงานยังเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมที่ยังอยู่ในระดับสูง

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายตัวสูงขึ้น ทั้งธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจจากเงินเยียวยาภาครัฐ และความต้องการรักษาสภาพคล่องของธุรกิจและนักลงทุนในช่วงที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูง ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียง
เดือนก่อน จากสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ขยายตัวจากสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง และมาตรการพักชำระหนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ชะลอตัวจากสินเชื่อครัวเรือน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง

 

 

แสดงความคิดเห็น