ผู้สูงวัยชุมชนโนนชัย ทน.ขก.สุขภาพดีมีสุขเพราะกินผักปลูกเอง


วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณศาลาชุมชนโนนชัย 3 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการรณรงค์บริโภคผักพื้นบ้านอาหารปลอดภัย ชุมชนโนนชัย 3 ประจำปี 2563” โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล (ดร.โกเมน กันตวธีระ ,ดร.จันทนภา แสวงการ ,นางสาวภาสิณี ธีรภานุ) สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น และเป็นความร่วมมือของพี่น้องชุมชนโนนชัย 3 ไม่ว่าจะเป็น ประธานชุมชน,คณะกรรมการชุมชน และ อสม.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้หลักการบริโภคผักปลอดสารพิษ มีความรู้ที่ถูกต้องในการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยจนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาบริโภคผักพื้นบ้านอาหารปลอดภัยกันมากขึ้น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจในชุมชนโนนชัย 3 จำนวน 40 คน โดยมี นายพูนทวี ปทุมวงศ์ ประธานชุมชนโนนชัย 3 และคณะกรรมการ ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 


ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวว่า กองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น มีงบประมาณเพื่อให้ชุมชนทำโครงการส่งเสริมด้านสุขภาพให้แก่พี่น้องภายในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านกาย ด้านจิต ด้านสติปัญญา และด้านสังคม ซึ่งนอกจากที่จะเป็นการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนแล้วนั้น ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกัน และย้ำมาตรการช่วงโควิด-19 คือ 3+1 ใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง และ ไทยชนะ ให้จนคุ้นชินเป็นประจำอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น