เทศบาลนครขอนแก่น รับรางวัล “คนบันดาลไฟ อวอร์ด ครั้งที่ 1″

#เริ่ดสุดอะไรสุด ‘Khonkaen Low Carbon City’ ทน.ขอนแก่น คว้ารางวัล “คนบันดาลไฟ อวอร์ด ครั้งที่ 1″ ประเภทองค์กร

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ สามย่านมิตรทาวฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รับรางวัล “คนบันดาลไฟ อวอร์ด ครั้งที่ 1 ”เชิดชูเป็นองค์กรที่ส่งเสริม และร่วมสร้างสังคมในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดโซลาเซลล์ โดยมีนายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีฯ นายธนาวุธ ก้อนใจจิตร นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา นางอินทิรา ฆารเจริญ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ นางวทัญญูตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมในพิธีรับมอบรางวัล

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า “จากการริเริ่มติดโซลาเซลล์ ในตลาดเทศบาล 1และสถานีสูบน้ำเสีย บึงทุ่งสร้าง ของเทศบาลนครขอนแก่น ขนาดกำลังการผลิตแห่งละ 12.4 กิโลวัตต์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 แผงโซลาเซลล์บริเวณหลังคาของตลาดสดเทศบาล 1 สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ เดือนละ 1,641 กิโลวัตต์ ลดค่าไฟได้ปีละ 83,104.46 บาท จากภาระค่าไฟฟ้าที่ตลาดต้องจ่ายเดือนละ 114,347.07 บาท หากคิดเป็นเดือนก็จะลดได้ราว 6,900 บาทต่อเดือน แผงโซลาเซลล์ที่สถานีสูบน้ำเสียบึงทุ่งสร้าง สามารถผลิดไฟฟ้าได้เดือนละ 1,518 กิโลวัตต์ คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่สามารถลดได้ปีละ 76,892.62 บาทต่อเดือน จากค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำเสียบึงทุ่งสร้างต้องจ่ายเฉลี่ยเดือนละ 216,675 บาท และเมื่อคำนวณปริมาณลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสองแห่ง จะลดได้ปีละ 21 ตันคาร์บอนเทียบเท่า ต่อจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยนแสงสว่างของหลอดไฟสาธารณะ เป็นหลอดชนิด LED ทั่วเมืองขอนแก่น เพื่อช่วยเป็นกำลังเสริมในการลดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สร้างต้นแบบความสว่างไสวไร้มลพิษให้เมืองสำคัญต่างๆ ได้นำแนวทางไปพัฒนาในอนาคต

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ยังกล่าวต่ออีกว่าเทศบาลนครขอนแก่นมีแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเป้าประสงค์ เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่ำ (Low Carbon City) โดยมีแนวคิด “เราจะไม่ส่งโลกที่บอบช้ำให้กับคนรุ่นถัดไป” นำไปสู่โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ ขับเคลื่อนภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1.สังคมแห่งต้นไม้ “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน” 2.สังคมไร้มลพิษ (ขยะ น้ำเสีย อากาศ) 3.สังคมพิชิตพลังงาน (ลดการใช้ไฟฟ้า ประปา เชื้อเพลิง ใช้พลังงานทดแทน) 4.สังคมที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน(กินอยู่อย่างพอเพียง ใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) และ 5.สังคมการสร้างคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว (“นักรบสิ่งแวดล้อม ” และ“การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อม ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน”) เทศบาลนครขอนแก่นได้ดำเนินโครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ และโครงการโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครขอนแก่น และ กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก สำนักงานพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อก้าวสู่การเป็น ‘เมืองคาร์บอนต่ำ’ (Low Carbon City) ซึ่งทางเทศบาลมีเป้าหมายจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 105,000 ตัน ภายในระยะเวลา 4 ปี

รางวัลคนบันดาลไฟอวอร์ด ครั้งที่ 1 รางวัลประเภทองค์กร ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น Low Carbon City ,โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา โรงพยาบาลต้นแบบ พลังงานสะอาด , สมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา จ.กระบี่ Lanta Go Green ,
รางวัลประเภทบุคคล พระครูวิมล ปัญญาคุณ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี, นายโกศล. แสงทอง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี, นายสมพร ช่วยอารีย์ อ.จุฬารัตน์ จ.นครศรีธรรมราช,
รางวัลประเภทแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเขียม จฺ.อุบลราชธานี, ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนพึ่งตนเอง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคึรึขันธ์. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และพลังงานชุมชน อ.หันคา จ.ชัยนาท
รางวัลประเภทนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน .นายสุวรรณ. พิทักษ์สินธร เรือพิทักษ์สมุทร., ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


ภายในงานยังได้มีกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องคุณค่าของพลังงานไฟฟ้า สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ สร้างต้นแบบความมั่นคงและยั่งยืนของพลังงาน ไฟฟ้าในภาวะฉุกเฉิน

ขณะที่เรื่องของพลังงานสะอาด กำลังถูกพูดถึง และเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของสังคมโลกมากขึ้นเรื่อยๆ ขอนแก่น หนึ่งในหัวเมืองใหญ่ทางภาคอีสาน ก็กำลังเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาความเจริญของเมืองด้วยความตระหนักในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อความร่วมมือหลากมิติถูกคลอดออกมา ไม่ว่าจะขอนแก่นเมืองแห่งต้นไม้ หรือขอนแก่นเมืองต้นแบบของการประหยัดพลังงานฯ ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่นำมาสนับสนุนนโยบายเมืองคาร์บอนต่ำก็คือ พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์ ขอนแก่น จึงเป็นเทศบาลนครผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านพลังงานสะอาด ที่กล่าวได้ว่า มีจุดหมายปลายทางและมีแผนจะใช้เดินทางไปสู่อนาคตอย่างเป็นรูปธรรม และขอขอบคุณผู้จัดกิจกรรมดีๆ จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ บริษัททีวีบูรพา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อน สามารถนำพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์ไปใช้ในหน่วยงานได้จริง และเผยแพร่ต่อแนวคิดเพื่อสร้างสังคมที่ดี

แสดงความคิดเห็น