หนุน ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน ขก.ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบขยะเหลือศูนย์ ‘รร.เทศบาลศรีฐาน ขอนแก่น รางวัลพระราชทาน ‘โรงเรียนปลอดขยะ’ (Zero Waste School)

ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school) ระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

 นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้นำแนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) โดยใช้หลัก 3 Rs คือ Reduce ลดปริมาณขยะ Reuse ใช้ซ้ำ และ Recycle นำไปแปรรูปใหม่ มาส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการขยะมูลฝอยแบครบวงจร เริ่มที่ต้นทาง และขยายผลสร้างความยั่งยืนด้วยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ระดับโรงเรียน ซึ่งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ ตัวอย่างความสำเร็จไปยังโรงเรียนอื่นๆ และชุมชนที่อยู่โดยรอบได้อย่างยั่งยืน ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมและคุณภพชีวิตที่ดีให้กับโรงเรียน ชุมชน และสังคมไทยของเรา

 

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ประเภทโรงเรียนปลอดขยะ ระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ด้วยมุ่งหวังให้รงเรียนสะอาดและมีสิ่งแวดล้อที่ดี เสริมสร้างความรู้ความข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้กับทุกคนในโรงเรียน ภายใต้ “ศรีฐาน Zero Model” ที่ใช้เป็นแนวทางในกรบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและครบวงจร ช่วยลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ด้วยนักรบสิ่งแวดล้อม แกนนำนักเรียนจิตอาสาจัดการขยะ ตัวอย่างที่ดีในการดำเนินวิถีปลอดขยะที่ถูกส่งต่อรุ่นต่อรุ่นและยายผลไปยังชุมชนโดยรอบ ทำให้ภายใน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557 – 2561 ขยะจากร้านค้าภายในโรงเรียนประเภทแก้วน้ำพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก หลอดดูดน้ำ ไม้เสียบลูกขึ้น ลดลงประมาณ 1.85 ล้านชิ้น ขณะที่ ถุงใส่ลูกชิ้น ลดลงประมาณ 1,000 กิโลกรัม ซึ่งช่วยประหยัดใช้จ่ายในการจัดซื้อได้มากกว่า 3.9 ล้านบาท

#PRKHONKAEN

แสดงความคิดเห็น