เรตค่าปรับทำผิดกฎหมายจราจรล่าสุด ตั้งแต่ 200 ถึง 1,000 บาท

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรตค่าปรับทำผิดกฎหมายจราจรล่าสุด ตั้งแต่ 200 ถึง 1,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่่ 26 ส.ค.63  เป็นต้นไป 

เมื่อวันที่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และเจ้าพนักงานจราจรได้ออกใบสั่งให้แก่ผู้ขับขี่นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2562

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า“ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563 ”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 กำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้บรรดาประกาศข้อกำหนดหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563

พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ สำหรับค่าปรับตาม พ.ร.บ.จราจร อัตราอยู่ระหว่าง 200 -1,000 บาท

 • ไม่พกใบอนุญาตขับขี่ จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นข้อหาไม่สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่ได้ (ผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและไม่อาจแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ) ปรับ 200 บาท
 • ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณไฟจราจร จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นปรับ 500 บาท
 • ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร ปรับ 500 บาท
 • ไม่ขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด ปรับ 500 บาท
 • ไม่สวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถจยย. ปรับ 400 บาท และขับขี่รถจยย.ในขณะที่คนโดยสารฯมิได้สวมหมวกกันน็อก ปรับ 800 บาท
 • ไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยว เมื่อเลี้ยวหรือแซง ปรับ 200 บาท
 • ขับรถในลักษณะที่กีดขวางการจราจร ปรับ 400 บาท
 • ขับรถคร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ ปรับ 500 บาท
 • ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริม
 • สำหรับการสนทนา ปรับ 500 บาท
 • ไม่ยอมให้รถที่ใช้ความเร็วสูงกว่าผ่านขึ้นหน้า ปรับ 500 บาท
 • จอดรถบนสะพาน ปรับ 400 บาท

คลิกดูประกาศฉบับเต็ม-จำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิด ที่นี่ !!

อ้างอิง : ราชกิจจาฯ

 

แสดงความคิดเห็น