นายกฯ’ธีระศักดิ์’ปลื้ม ศูนย์เรียนรู้แปลงผักพระราชทานฯเตรียมขยายผลรุ่น2

นายกฯ’ธีระศักดิ์’ลงพื้นที่เยี่ยมชม แปลงผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ”ปลื้ม ผลผลิตเจริญเติบโตเต็มที่  ส่วนแรกแจกจ่ายให้เด็กนักเรียน และชุมชนส่วนที่สอง เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ในการศึกษาเรียนรู้ พร้อมเตรียมขยายผล รุ่นที่ 2 เดือนธันวาคม 2563 นี้ 
วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนและโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (บริเวณด้านหลังโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล ,นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ,นายประสิทธิ์ สมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ , นายถนัด ภูมิ่งดาว ประธานชุมชนหนองใหญ่ 4 ,ตัวแทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น และ เด็กนักเรียน พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมชม “แปลงผักพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมีการปลูกเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา) นับเป็นเวลากว่า 2 เดือน ปรากฏว่า ผลผลิตที่ได้มีความเจริญเติบโตเต็มที่ ซึ่งได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียน และชุมชนในการรับประทาน และส่วนที่สอง จะใช้เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ในการศึกษาเรียนรู้และเพาะปลูกรุ่นต่อไป ทั้งนี้ ภายในเดือนกันยายน 2563 จะได้มีการรื้อแปลงผักต่างๆ การเตรียมและการบำรุงดิน ตลอดจนการเพาะปลูก รุ่นที่ 2 ซึ่งคาดว่า ประมาณเดือนธันวาคม 2563 นี้ จะได้เห็นผลผลิตอีกครั้งหนึ่ง
โดยศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนและโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร. ศักดิ์พงศ์ หอมหวน ผู้จัดการโครงการพื้นที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบ ต่อมาเทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จำนวนประมาณ 1 ไร่ ด้วยการเตรียมแปลง การบำรุงดิน และการจัดสรรพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชผักแต่ละชนิด (เมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร ,ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ ,พริกขี้หนู ,บวบเหลี่ยม ,กระเจี๊ยบเขียว ,มะเขือยาว ,กวางตุ้ง ,น้ำเต้า ,ถั่วฝักยาว และถั่วพู)
เพื่อใช้เป็นแปลงปลูกพืชผักพระราชทาน โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2.เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเครือข่ายภาคประชาชน นักเรียน และผู้ที่สนใจในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ผักพระราชทาน สายพันธุ์ต่างๆ 3.เพื่อนำผักชนิดต่างๆที่ได้จากการเพาะปลูกมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนและปลอดสารพิษ อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 4.เพื่อเป็นแหล่งศูนย์รวมในการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจนำไปเพาะปลูกและขยายพันธุ์เพื่อสืบสานรักษาต่อยอดให้มีความยั่งยืนสืบไป
สำหรับโครงการนี้ตั้งขึ้นมาจากการที่สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ พร้อมกันนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธ์ที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธ์พืช มีความทนทาน ต่อโรคและแมลง อีกทั้งได้ผลผลิตที่ดี โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงได้ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทาน นำไปช่วยฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป
 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนและโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคุณค่า สร้างความหมาย “ให้ตระหนักในวันนี้ จะได้ไม่ต้องตระหนกในวันข้างหน้า” เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การบอกกล่าว การต่อยอด และการพัฒนา จนนำไปสู่ความสำเร็จตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
แสดงความคิดเห็น