ชาวขก.ร่วมตักบาตร’ถนนสายบุญศรีฐาน’ชุมชนเก่าแก่ยุคทวารวดี

ชาวขอนแก่นร่วมตักบาตร’ถนนสายบุญศรีฐาน’ ประจำเดือน เดือนกันยายน 63 ชุมชนเก่าแก่ สมัยทวารวดีกว่า 2,500 ปี ดันเป็นแหล่งเที่ยวเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2563 วลา 07.00 น. ณ บริเวณถนนด้านหน้าวัดจอมศรี เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ พี่น้องชุมชนศรีฐาน 1,2,3,4 ,วัดจอมศรี และ ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม “ตักบาตรถนนสายบุญ ฮ่วมเฮ็ดฮ่วมสร้างทางบุญเมืองเก่าบ้านเฮาศรีฐาน ประจำเดือนกันยายน 2563” โดยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุพัฒน์ พงษ์เพียจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น และมี พระมหาณัฐกิตติ อนารโท,ดร. เจ้าอาวาสวัดจอมศรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดจอมศรี จำนวน 10 รูป รับบิณฑบาต
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน และเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ทั้งนี้ “กิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญที่วัดจอมศรี ชุมชนศรีฐาน” จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในสัปดาห์แรกของเดือน สำหรับกิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญ เป็นอีกหนึ่งของการต่อยอดจากโครงการสืบค้นเมืองเก่าบ้านเราศรีฐาน ภายใต้ “Spark U ปลุกใจเมือง” ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อ ปี 2560 เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นและอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถานของชุมชนในท้องถิ่น
แสดงความคิดเห็น