‘อุดรธานี’ทุ่ม4ล้านนำร่องพัฒนากัญชากัญชงทางการแพทย์

อบจ.อุดรธานี จับมือ มรภ.ราชภัฏสวนสุนันทา ทำโครงการวิจัยและพัฒนา กัญชา กัญชง สมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจทุ่มทุน 4 ล้านสร้างโรงเรือนและโครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด 

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง สมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ และโครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยจับมือลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภาวิทยาลัยฯ รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ รักษาการผอ.ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายขจิต ชัยนิคม นางเทียบจุฑา ขาวขำ นางอาภรณ์ สาราคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายปณพล ภูมิวัตร ประธานสันนิบาตเทศบาลฯ นายไพโรจน์ หาสอดส่อง กำนันตำบลสามพร้าว ,นายธีระพงษ์ สิมสีพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองลีหู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและร่วมเป็นสักขีพยาน

  นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โครงการพัฒนากัญชา กัญชง และสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและนโยบายรัฐบาล เรามองเห็นประสิทธิภาพของกัญชาในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ เป็นแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์แผนโบราณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี หรือ อบจ. จึงมีความคิดว่าอุดรจะต้องเป็นจังหวัดแรกที่นำประชาชนเข้าสู่กระบวนการของกัญชาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจะต้องมีคลินิกเพื่อดูแลรักษาฟื้นฟูให้ประชาชน จึงได้มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทางด้านวิชาการ เพื่อการคิดค้นผลิตสายพันธุ์ วัตถุดิบกัญชา กัญชง คุณภาพดี สูตรตำรับยา วิธีการบำบัดฟื้นฟูรักษาให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการใช้เป็นยารักษาโรค และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพพี่น้องประชาชนในอนาคต เบื้องต้นใช้งบการก่อสร้างโรงเรือน ประมาณ 4 ล้านบาท 4 โรงเรือน  /1 โรงเรือนจะมีพื้นที่ประมาณ 59 เมตร การสร้างจะสร้างบริเวณสถานที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ศึกษาอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การก่อสร้างใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จัดหาพันธุ์มาปลูกใช้เวลาประมาณ 4 เดือนก็ได้ผลผลิต เราทำการข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งกฎหมายให้อำนาจในการวิจัยและต่อยอดทางการแพทย์ได้ เราไม่ได้ขายต้นกัญชา แต่จะผลิตเป็นยา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา กล่าวว่า เรากำลังร่วมกันจะทำสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของคนไทยที่มีค่าทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ กัญชา มาทำให้ถูกต้องในทางการแพทย์ ถูกกฎหมายเป็นความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งประชาชนไม่สามารถปลูกได้ แต่เปิดช่องทางให้ศึกษาวิจัย และประชาชนก็สามารถร่วมในนามวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยฯ เราพร้อมทุกด้าน ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะรับผิดชอบทั้งหมดตั้งแต่เรื่องการปลูก การครอบครอง การดูแล อยู่ภายใต้กฎหมายป.ป.ส. ท้องถิ่นจะเป็นสถานที่ให้ ทั้งนี้ ข้อตกลงมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม หากจะขยายหรือยุติความร่วมมือหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลง ต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายทำเป็นลายลักษณ์อักษร และความร่วมมือนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จล่วงหน้า 180 วันก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลง นอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ อบรม ศึกษา วิจัยและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แก่ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น