ขอนแก่นเดินหน้า‘เมืองแห่งจิ้งหรีด’ดันขึ้นแท่นแมลงเศรษฐกิจ

จังหวัดขอนแก่นร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ดันขึ้นแท่นแมลงเศรษฐกิจ 

เมื่อวันที่ 26 พ.ย 2563 ที่อาคาร สิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ที่ได้เดินทางมา เพื่อร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่า จิ้งหรีดถือเป็น 1 ใน 6 อาชีพของแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ เป็นที่ทราบ กันว่าองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ให้จิ้งหรีดเป็นแหล่งอาหาร โปรตีนแห่งอนาคต ใช้พื้นที่เลี้ยงและใช้น้ำน้อย รอบการผลิตปีละ 6-7 ครั้ง  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาลำดับต้น ๆ ของประเทศที่ได้มีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับจิ้งหรีดมาหลายปีแล้ว แรกเริ่มต้นจากศาสตราจารย์ดร. ยุพา หาญบุญทรง และ คณาจารย์ท่านอื่นที่มิได้เอ่ยนาม

ล่าสุดในปี พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสาน ความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานการวิจัย แห่งชาติ (วช.) จัดทำโครงการการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย สามารถส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยง จิ้งหรีดบ้านแสนตอ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติ 

ทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด หรือ GAP จำนวน 21 ฟาร์ม มากที่สุดในประเทศไทย จาก 36 ฟาร์มทั้งประเทศ 

นับเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้ดำเนินงาน ร่วมกันเพื่อส่งเสริมอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดให้กับเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมทั้งองค์ความรู้งานวิจัยที่จะต่อยอดสู่การพัฒนา มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับจังหวัดขอนแก่น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากการประชุมในวันนี้จะได้มีการขับเคลื่อนเป็นเป็นรูปธรรม ต่อไป 

แสดงความคิดเห็น