ขอนแก่นเดินหน้าเมืองไร้ขยะ เน้น 3R ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล

ขอนแก่น จับมือภาคร่วม MOU เดินหน้าเมืองไร้ขยะลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ อาคารแสดงสินค้า ตลาดต้นตาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาขยะและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ประชาสังคมสานพลังเปลี่ยนเมืองขอนแก่นไร้ขยะ ภายใต้กิจกรรม “ประชาสังคม สานพลัง เปลี่ยนเมือง” จัดโดย โครงการ Spark U ปลุกเปลี่ยนเมือง และคณะทำงานวิชาการโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนการเชื่อมประสานภาคีเครือข่าย สุขภาวะภาคอีสาน
โดยมีผู้ร่วมนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาขยะ ได้แก่ นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ,นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น, อ.จิระนันท์ พากเพียร อุปนายกสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น ,นางสิริธร จังโกฏิ ผอ.ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) ,นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ,นางอัญชนา เตชะอำนวยวิทย์ ผอ.กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลบ้านแฮด และตัวแทนตลาดศรีเมืองทอง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 150 คนจากทั้งชุมชน โรงเรียน และภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน
โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า แนวทางการกำจัดขยะของเทศบาลนครขอนแก่น เน้นการลดปริมาณขยะต้นทาง ณ ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) มีการคัดแยกขยะออกมาใช้ประโยชน์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งชุมชน องค์กรในการจัดการขยะ โดยใช้หลักของการลดการสร้างขยะ สร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ เป็นการสร้างแนวร่วมในการคัดแยกขยะ ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการคัดแยกขยะ มุ่งเน้นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน คัดแยก ขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่เป็นแนวทางต้นแบบที่มีหน่วยงานหลายๆแห่งนำไปเป็นแบบอย่าง
สำหรับการจัดกิจกรรมในการรณรงค์แก้ไขปัญหาขยะเมืองขอนแก่นในชื่อ “ปลุก เปลี่ยนเมือง” จัดโดยเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน ภายใต้แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดขอนแก่น ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา จัดมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อรณรงค์ปลุกพลังให้คนเมืองขอนแก่นโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นตระหนัก รับรู้ปัญหาขยะ เพื่อช่วยกันลดขยะ โดยมีกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องที่ตลาดต้นตาลในทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน และถนนคนเดินเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนรวมถึง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย
ซึ่งทางโครงการและเครือข่าย ได้จัดกิจกรรม “ประชาสังคม สานพลัง เปลี่ยนเมือง” เพื่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์จากการทำกิจกรรมตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีการลงนามความร่วมมือ “ประชาสังคมสานพลังเปลี่ยนเมืองขอนแก่นไร้ขยะและภาคีเครือข่าย จังหวัดขอนแก่น” ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมให้เมืองขอนแก่นเป็นเมืองสะอาดและมีความสุข
แสดงความคิดเห็น