ยกเลิกสอบ O-Net ป.6/ม.3

รมว.ศึกษาธิการ ร่อนหนังสือ ยกเลิกจัดสอบ O-Net ยกเลิกสอบ O-Net ป.6/ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563 แจงยังไม่สามารถจัดสถานที่สอบให้เป็นมาตรฐานและป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 รอบใหม่ได้ อีกทั้งยังเป็นแนวนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่โรงเรียนบางแห่งไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 22 ธ.ค. 63 นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาการ ได้ลงนามในหนังสือเรื่อง เรื่องการยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 เรียน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายลดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ย่างมีประสิทธิภาพ และลดความครียดจากการทดสอบของผู้เรียน

ประกอบกับกระทรววงศึกษาธิการกำลังดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทาง โดยมุ่งหวังให้ชุมชนทุกแห่งมีโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ มีแหล่งการเรียนรู้ที่ดี มีครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถสอนครบทุกชั้น มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและบริบทของโรงเรียน รวมทั้งการวัดและประเมินผลต้องแตกต่างกันตามบริบทของโรงเรียน ดังนั้น ด้วยความแตกต่างของรูปแบบการเรียนการสอน กาประเมินผลและศักภาพของผู้เรียนของโรเรียนแต่ละแห่ง จึงจำเป็นต้องมีการปรับระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรให้มีการยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 เป็นตันไป

ไม่มีคำอธิบาย

แสดงความคิดเห็น