ขนส่งจัดให้!!‘ใบขับขี่’หมดอายุช่วงโควิดให้ใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2564

กรมการขนส่งทางบกย้ำมาตรการสกัดโควิด ปิดโรงเรียนสอนขับรถใน กทม. งดอบรม ทดสอบออกใบอนุญาต หน่วยเคลื่อนที่ต่อภาษี ใบขับขี่หมดอายุให้ใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 2564

นายจิรุฒน์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) และจังหวัดใกล้เคียง

โดย กทม.ได้ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 ม.ค. 2564 ข้อ 1.25 ให้ปิดสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท โดยห้ามใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 17 ม.ค. 2564 ดังนั้น เพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคฯ สอดคล้องกับมาตรการของ กทม. กรมจึงได้ออกประกาศจำนวน 2 ฉบับ สาระสำคัญดังนี้

1. งดการอบรมและทดสอบการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ทุกชนิด 2. งดการต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ต้องเข้าอบรมในสำนักงานทุกประเภท โดยสามารถดำเนินการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com หรือมีผลผ่านการอบรมของโรงเรียนสอนขับรถ3. งดการออกหน่วยเคลื่อนที่ที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน และศูนย์บริการร่วม 4. งดการจัดฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก5. ให้เฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและรายงานเป็นระยะ ๆ6. งดการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2 – 17 มกราคม 2564 ถ้ามีประกาศขยายเวลาหรือผ่อนคลายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กรุงเทพมหานครกำหนด

สำหรับโรงเรียนสอนขับรถที่ในเขตจังหวัดอื่นให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กรมได้ออกระเบียบเพื่อเป็นการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการงดบริการดังกล่าว โดยให้สิทธิยกเว้นการทดสอบข้อเขียนหรือทดสอบขับรถให้กับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุในระหว่างงดบริการ และขอผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ไว้ด้วยแล้ว พร้อมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติไปยังสำนักงานขนส่งทุกแห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แสดงความคิดเห็น