#เริ่มแล้วเด้อ ขอนแก่นติดตั้งกล้อง CCTV บันทึกภาพผู้ขับขี่ผ่าฝืนกฎจราจร “ไม่สวมหมวกกันน็อค” – “ฝ่าไฟแดง” ดีเดย์จับจริง  9 ม.ค. 64 

.ภาพจากKTV KhonKaen Cable Network
 จ. ขอนแก่น ได้ดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มในอีก 3 จุด ได้แก่ 1. แยกประตูศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมะลิวัลย์ 2. แยกโรงพยาบาลกรุงเทพ ถนนมะลิวัลย์ และ 3. แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แยกห้างบิ๊กซี ถ.มิตรภาพ) ซึ่งเป็นการขยายต่อจากเฟสแรกที่ติดตั้งไปแล้วบริเวณแยกประตูมอดินแดง แยกเซ็นทรัล และแยกเหล่านาดี เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะการตรวจจับรถจักรยานยนต์ที่กระทำผิดไม่สวมหมวกกันน็อค และฝ่าไฟแดง โดยจะเริ่มตรวจจับจริงในวันที่ 9 ม.ค. 2564
ภาพจากKTV KhonKaen Cable Network
ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตามกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก โดยใบสั่งจะถูกส่งไปยังเจ้าของผู้ครอบครองรถ โทษปรับไม่สวมหมวกนิรภัย คนขับ 400 บาท คนซ้อน 800 บาท ส่วนโทษฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 500 บาท โดยระบบกล้องสามารถดูบันทึกย้อนหลังได้ 15 วัน และคาดว่าจะมีการต่อยอดไปยังเส้นทางอื่นๆ ตามชุมชนที่มีรถสัญจรคับคั่ง
.
ภาพจากKTV KhonKaen Cable Network
ภาพจากKTV KhonKaen Cable Network
ล่าสุดวันที่ 21 ม.ค. 63 จังหวัดขอนแก่นเร่งถอดบทเรียนผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 พร้อมเตรียมบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง
 ที่ห้องประชุมสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่นเพื่อสรุปถอดบทเรียนผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตามข้อสั่งการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บญญามณี) ที่ให้ทุกจังหวัดถอดบทเรียนผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยนําข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่มาวิเคราะห์ สาเหตุ ปัญหา อุปสรรคในการ ดําเนินงาน และกําหนดแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยใช้กลไก ของศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติ ผู้ขับขี่ ให้มีสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพร่วมกับภาคประชาชน จิตอาสา และอาสาสมัคร ขับเคลื่อนการดําเนินงานในชุมชน หมู่บ้าน เน้นปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านคน ถนน และยานพาหนะ รวมทั้งการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ดื่มแล้วขับ รถจักรยานยนต์ ไม่ปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
ที่มา>>PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น