สัญญาณเริ่มดี!!ขอนแก่นยกเลิก ‘ด่านตรวจโควิด’ ทั้ง 5 อำเภอ

ขอนแก่นประกาศ!!ยกเลิกด่านตรวจโควิดทั้ง 5 อำเภอ อำเภอพล ขาสวนกวาง ชุมแพ แวงน้อย และโคกโพธิ์ไชย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ 2564  เป็นตันไป แต่ยังเฝ้าระวังจา 5 จังหวัด คือ สมุทรสคร กรุงเทพมหานคร ปทุมธนี นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยจะต้องมีการ Scan QR Code รายงานตัวเข้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
มติและข้อสั่งการที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
 1.ให้ออกประกาศจังหวัดขอนแก่นในการปรับพื้นที่จังหวัดที่เฝ้าระวังจาก 28 จังหวัด เป็น 5 จังหวัด
ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสคร กรุงเทพมหานคร ปทุมธนี นนทบุรี และสมุหรปราการ โดยจะต้องมีการ Scan QR Code รายงานตัวเข้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
2. ให้ออกประกาศการกำหนดพื้นที่สถานการณ์ เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยให้ปรับสถานการณ์พื้นที่ในระดับอำเภอ ซึ่งเติมกำหนดให้ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองขอนแก่น มัญจาคีรี และแวงใหญ่ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง(สีเหลือง) เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง(สีเขียว) เพื่อให้การดำเนิงานการควบคุมป้องกันโรค ตลอดจนการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COD-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
1.ให้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2.ให้ยกเลิกการตั้งด่าน และการปฏิบัติงานในจุดตรวจ จุดสกัด และ จุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จำนวน 5 จุด คืออำเภอพล ขาสวนกวาง ชุมแพ แวงน้อย และโคกโพธิ์ไชย ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นตันไป
 3.รูปแบบการสื่อสาร Tme Line จะเน้นสื่อสารเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชน
4.การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด (เฉพาะที่ถูกต้องตามกฎหมาย)
4.1 กรณีเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากจังหวัดขอนแก่น จะต้องมีรายชื่อใบรับรองรายบุคคล และออกหนังสือไปยังจังหวัดปลายทาง โดยจัดหางานจังหวัดขอนแก่นลงนามปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
4.2 กรณีเคลื่อนย้ายเข้าจังหวัดขอนแก่น จะต้องมีรายชื่อ ใบรับรองผลตรวจโควิด -19 ระบุสถานที่ที่จะปฏิบัติงาน และมีมาตรการในการควบคุมป้องกันโควิด -19 ของสถานที่ปฏิบัติงานและที่พัก โดยจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้า ก่อนเคลื่อนย้าย 1 วัน ในการเดินทางให้ระบุประเภทของยานพาหนะ และหมายเลขทะเบียนรถ ทั้งนี้ หากมีแนวทางปฏิบัติของ ศบดให้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางที่ศบค.กำหนด
5. การเฝ้าระวังคัดกรอง ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น สถานีรถไฟขอนแก่นและสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 ให้เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้
5.1 ท่าอากาศยานขอนแก่นเป็นภารกิจของท่าอากาศยานขอนแก่น
5.2 สถานีรถไฟขอนแก่นเป็นภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น
5.3 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 รวมทั้งการคัดกรองผู้เดินทางกักตัวใน State Quarantine ของผู้ที่มาจากต่างประเทศ เป็นภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น