คิดยังไง?!!ครม.ไฟเขียวขยายอายุเกษียณเป็น 65 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2575

ครม.ไฟเขียว ต่ออายุราชการเกษียณจากอายุ 60 ปีเป็น 63 ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 และขยายอายุเกษียณเป็น 65 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2575

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง โดยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และรัฐสภา รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงให้ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงใน
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับข้าราชการในส่วนของ การขยายอายุเกษียณราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งต่างๆ ยกเว้นผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารและตำแหน่งที่ต้องใช้สมรรถภาพทางกายในการปฏิบัติหน้าที่ จากอายุ 60 ปีเป็น 63 ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 และขยายอายุเกษียณเป็น 65 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2575 ซึ่งปรากฏอยู่ในราชกิจจานุเบกษาหน้า 43

> แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) :: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/E/044/T_0001.PDF

แสดงความคิดเห็น