เอ้าเฮ…ครม.จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ‘อสม’เพิ่มอีก 3 เดือนฯ500 บาท เม.ย. -มิ.ย. 64

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชยและเสี่ยงภัยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ที่ทำหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน ระยะเวลา 3 เดือน ๆ ละ 500 บาท (เม.ย.- มิ.ย.64) วงเงินรวมไม่เกิน 1,575.4590 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนบทบาทของอสม.และอสส. ที่ช่วยสื่อสาร ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนและติดตามอาการประชาชนที่ได้รับวัคซีนในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อสม.1,039,729 คน และ อสส.10,577 คน รวม 1,050,306 คน
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ มติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 อนุมัติงบช่วย อสม.และ อสส. ช่วงเดือน มี.ค.-ก.ย.63 รวม 7 เดือนมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 ก.ย.63 อนุมัติงบช่วย อสม.และ อสส. ช่วงเดือน ต.ค.-.ธ.ค.63 รวม 3 เดือน
และ มติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.63 อนุมัติงบช่วย อสม.และ อสส. ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.64 รวม 3 เดือน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการค่าบริการสาธารณสุข ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) วงเงินรวม 3,752 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วงเงิน 3,652 ล้านบาท และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วงเงิน 100.32 ล้านบาท
ทั้งนี้ สปสช. จะจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถานพยาบาลอื่น ตามจำนวนผลงานบริการจริงที่เกิดขึ้น ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศกำหนด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการสถานพยาบาล ที่ให้บริการสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับประชาชนทุกสิทธิ์ ช่วงเดือน ก.พ.-ก.ย.64 กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนคนไทยประมาณ 67 ล้านคน
แสดงความคิดเห็น