ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๓๓)

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ ๑๑ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

จังหวัดขอนแก่น ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๑ ถึง ๑๓ ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผ่อนปรน มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๑๔ ประกาศจังหวัด ขอนแก่น เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๑๕ ถึง ฉบับที่ ๑๙ ถึง ๓๐ และประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการ การเฝ้า ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๓๑ และประกาศ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๓๒ รวม ๓๒ ฉบับ แล้ว นั้น

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบจํานวนผู้ติดเชื้อ รายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ และผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว จากการติดตามและ สอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขพบว่า การแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อนนี้ ผู้ติดเชื้อหลายรายมีกรณีเชื่อมโยง กับการเข้าไปใช้บริการของสถานบันเทิงหรือสถานบริการประเภทต่างๆ โดยที่มิได้แสดงอาการของโรคและได้แพร่โรค ออกไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นเชื้อโรคสายพันธุ์ที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ ประกอบกับการเริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับจังหวัดขอนแก่นเป็น จังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม ๔๑ จังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ได้ตรวจพบการระบาดแล้ว และมีความเสี่ยงต่อการแพร่ โรคที่จําเป็นต้องดําเนินการในระยะเร่งด่วน ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๔) ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคไว้เป็นการชั่วคราวได้

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒(๗) มาตรา ๓๕(๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๙) ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดขอนแก่น ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ จึงออกคําสั่งไว้ดังนี้

ให้ปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบ กิจการอาบน้ํา สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เป็นเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแต่ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

– – (นายสมศักดิ์ จังตระกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ผู้อํานวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น