#ปรบมือ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สร้างโดมสนามกีฬาขนาดใหญ่มอบโรงเรียนชุมชนบ้านตูม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ภูมิใจงานบริการวิชาการ สร้างโดมสนามกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ขนาดใหญ่ กว้าง 28 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 12 เมตร ประมาณการค่าก่อสร้าง รวม 4 ล้านบาท เสร็จตามวัตถุประสงค์ พร้อมส่งมอบชุมชนบ้านตูมมุงหลังคา ต่อไป

โครงการบริการวิชาการ สร้างโดมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ หลายสาขา ดังนี้ ผศ.มานิตย์ จรูญธรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่ปรึกษา ด้านงานฐานรากและงานออกแบบ อาจารย์ประณต แก้วทอง อาจารย์อาวุโสสาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม ที่ปรึกษา งานด้านโครงหลังคา ที่ใช้ท่อขนาดใหญ่ 4 นิ้ว แยกส่วนเป็นโครงหลังคาโค้ง 9 โครง หลังคาเชื่อมเสา 7 ต้น  และเพิ่มเสาเชิงชายอีกด้านละต้น รวมเป็น 9 ต้น และยังเพิ่มโครงถักท่อนยาว 12 เมตร จำนวน 12 ท่อน อาจารย์พีรวิทย์ โชคเหมาะ ที่ปรึกษา งานด้านการเชื่อม อาจารย์ ประสาท ภูปรื้ม เป็นที่ปรึกษาหลักควบคุมดูแลทุกขั้นตอนและประสานงานโครงการ ฯ พร้อมทั้งนักศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม ที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงปฏิบัติและยังอุทิศเวลาส่วนตัวมาช่วยจนงานสำเร็จ แม้ว่าการดำเนินการอาจจะล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 แต่ทุกคนก็ยังพร้อมให้การสนับสนุน

ทั้งนี้วิทยาเขตขอนแก่นสนับสนุนยานพาหนะและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนย้าย  ชาวบ้านสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และค่าอาหารให้นักศึกษาในโครงการ ฯ (ชาวบ้านและชุมชนจัดผ้าป่าและขอรับบริจาคเพื่อจัดสร้าง)

โครงการบริการวิชาการจัดสร้างโดมสนามกีฬา ฯ ครั้งนี้ นับว่าได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย ฯ และชุมชนพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย ฯและเครือข่ายศิษย์เก่าได้ร่วมบริจาคสมทบการก่อสร้าง นักศึกษาได้ประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพต่อไป มทร.อีสาน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรับใช้สังคมสมอัตลักษณ์ บัณฑิตนักปฏิบัติ

แสดงความคิดเห็น