ทน.ขอนแก่นเร่งประชุม พร้อมฉีด “ซิโนฟาร์ม” 16 สิงหาคมนี้ รอบที่ 1 จำนวน 17,000 คน (34,000 โดส)

เทศบาลนครขอนแก่น ประชุมคณะทำงานพร้อมฉีดซิโนฟาร์ม 16 สิงหาคมนี้ รอบที่ 1 จำนวน 17,000 คน (34,000 โดส) และ รอบที่ 2 จำนวน 35,000 คน (70,000 โดส)

 

 

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว พร้อมด้วย นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี (นายสมภพ วงษ์ก่อ , นายกฤษฎ์ สว่างไสว) นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล , รองปลัดเทศบาล ( นางกฤษณา แสนสอาด, นายสุปัทม์ ทองรัตน์ ) นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายศรันย์ เปานาเรียง รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง รักษาการผู้อำนวยการสำนักการคลัง ,นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม, นางสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการติดเขื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

 

ตามที่เทศบาลนครขอนแก่นได้สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีเป้าหมายที่ 55,000 คน (110,000 โดส) และเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนการฉีดวัคซีน (ฟรี) ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งในขณะนี้เทศบาลนครขอนแก่นได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 จำนวน 17,000 คน (34,000 โดส) และ รอบที่ 2 จำนวน 35,000 คน (70,000 โดส) โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนในรอบที่ 1 เข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2554 และวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2564 ณ ขอนแก่น Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จำนวน 2 รอบเวลา คือ รอบ 09.00 – 12.00 น. และรอบ 12.30 – 17.00 น. (ขอความร่วมมือให้ประชาชนมาตามวันเวลาที่ได้รับนัดหมาย) ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีน รอบที่ 1 ได้ที่ แอพพลิเคชั่น Line OA U-PHEE หรือ http://kkmuni.city/kkmuni_sinopharm ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 043 -224031 / 043-225525 ในวันเวลาราชการ
ท้ายสุดนี้เทศบาลนครขอนแก่นขอขอบคุณ จังหวัดขอนแก่น ,โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น และเครือข่ายด้านสาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่น สำหรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มใน รอบที่ 2 นั้น เทศบาลนครขอนแก่นจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปอีกครั้งหนึ่ง และเทศบาลนครขอนแก่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องชาวขอนแก่นจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
แสดงความคิดเห็น