ประกาศสั่งปิดพื้นที่หมู่บ้านโนนแคน จังหวัดอำนาจเจริญ (บางส่วน)

ประกาศสั่งปิดพื้นที่หมู่บ้านโนนแคน หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (บางส่วน)

          สั่งปิดพื้นที่หมู่บ้านโนนแคน หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (บางส่วน) เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 กันยายน 2564 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่ให้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

          ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญรับรายงานจากนายอำเภอหัวตะพานว่า หมู่บ้านโนนแคน หมู่ที่ 7 และหมู่ 12 ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งเป็นการติด ติดเชื้อของคนในพื้นที่อำเภอหัวตะพานจำนวน 7 คนจากการตรวจหาเชื้อของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวตะพานและยังไม่สามารถหาความเชื่อมโยงของการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างแน่ชัด อำเภอหัวตะพานจึงขอความเห็นชอบเพื่อมีคำสั่งปิดพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าวบางส่วน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีให้มีการเผยแพร่โรคออกไปเป็นวงกว้าง คำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญที่ 2002/ 2564

          ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 ประกอบข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราช กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2558 ฉบับที่ 1 วันที่ 25 มีนาคม 2563 ข้อ 7(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2563

แสดงความคิดเห็น