ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสถานประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ


วันนี้ (23 พ.ย. 65) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดยนายนนทพัฒน์ กิจรักษา ป้องกันจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันตรวจสถานประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ โดยได้ตรวจบริษัทขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ เอกชนแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองคาย


ด้วยจังหวัดหนองคาย/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 โดยได้กำหนดออกตรวจในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป


ในการตรวจครั้งนี้ ได้มีการตรวจปัสสาวะพนักงานทุกคนทั้งพนักงานชายและพนักงานหญิง ซึ่งผลการตรวจทุกคนไม่พบสารเสพติด นอกจากนี้ยังได้ตรวจขั้นตอนในการฝากสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ และการตรวจสอบสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ที่รับฝาก เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีการลักลอบส่งยาเสพติดโดยฝากบริษัทขนส่งเอกชนมากขึ้น.

แสดงความคิดเห็น