ยินดีต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคนใหม่ “ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล”

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
เกิดวันที่ 5 มกราคม 2505 สถานที่เกิด จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการศึกษา 
– รัฐศาสตร์บัณฑิต (รบ.) สาขา บริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2522-2525
– พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พบ.ม.) สาขา รัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2525-2528
– เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ. 2542-2545
– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา การจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2549-2555 


ประวัติการทำงาน 
– ปลัดอำเภอ ในจังหวัดลพบุรี ชลบุรี นนทบุรี
– ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด, ผู้ช่วยผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา
– ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
– นายอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
– นายอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
– เลขานุการกรมการปกครอง
– หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสกลนคร
– ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
– ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย
– ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 


การฝึกอบรมต่างๆ 
– หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 76 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
– หลักสูตรผู้บังคับบัญชา (ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 10 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
– หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 42 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
– หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 46 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
– หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ)รุ่นที่ 23 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2553-2554
– หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
– ทุนฝึกอบรมของรัฐบาล (ก.พ.) สำหรับผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรด้านการบริหารและการพัฒนาผู้บริหาร ประจำปี 2555
ณ National Graduate Institute For Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น (Certificate The Senior Executive Development Program (SEDP) conducted at National Graduate Institute For Policy Studies (GRIPS) , Japan.)
– หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2555 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
– หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2555 วิทยาลัย รัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
– หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2557 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Facebook Comments