ช.ทวี ออกหุ้นเพิ่มทุนขาย PP หวังเพิ่มสภาพคล่องและรองรับขยายงาน

          ช.ทวี ออกหุ้นเพิ่มทุน PP ให้ Macquarie Bank Limited เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเป็นทุนรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  พร้อมรับเงินค่าหุ้น ล็อตแรก 10 ล้านหุ้น  มูลค่า  15,913,000 บาท  เดินหน้านำเงินใช้ตามแผน

            บริษัท ช.ทวี จำกัด(มหาชน) หรือ CHO แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าบริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด(Private Placement:PP)  ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ ครั้งที่ 1/2561เมื่อ 18 มกราคม 2561 ที่อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective)  เสนอขายให้แก่ Macquarie  Bank Limited ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันการเงินสัญชาติออสเตรเลีย จำนวนไม่เกิน 185 ล้านหุ้น

            โดยการจองซื้อหุ้นดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited  ซึ่งมีระยะเวลาจองซื้อตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.61 จนกระทั่งครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือนนับแต่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น  เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61

            อย่างไรก็ดี เมื่อ 2 มี.ค.61   CHO ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10 ล้านหุ้น ให้ Macquarie Bank Limited ซึ่ง Macquarie Bank Limited พร้อมกับรับเงินค่าหุ้นดังกล่าวราคาหุ้นละ 1.5913 บาท  คิดเป็นมูลค่า 15,913,000 บาท

            สำหรับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าว CHO   จะนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนภายในกิจการเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินงานโครงการที่บริษัทฯ ชนะการประมูลแล้วรวมถึงที่คาดว่าจะเข้าประมูลเพิ่มเติมในอนาคต   รวมทั้งเป็นทุนสำหรับการดำเนินโครงการ E-Ticket กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งตามสัญญาว่าจ้างบริษัทฯจะต้องทำการส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับรถโดยสารประจำทางจำนวน 2,600 คัน ภายในเดือนมิถุนายน 2561 คาดใช้เงินทุนเพิ่มเติมประมาณ 500  ล้านบาท

          นอกจากนี้ ยังจะใช้เป็นทุนสำหรับโครงการศูนย์ซ่อมรถสิบล้อ 24 ชั่วโมงซึ่งบริษัทฯวางแผนจะเปิดศูนย์ซ่อมให้ครบ 8 ศูนย์ภายในปี 2564  ซึ่งปี 2560 เปิดทำการแล้ว 1 ศูนย์  คาดว่าจะใช้เงินทุนในเบื้องต้นประมาณ 100 ล้านบาทและ เงินลงทุนสำหรับโครงการขอนแก่น Smart City ระยะที่ 1 กับบริษัทขอนแก่นทรานซิทซิสเต็มจำกัด ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเข้าประมูลในส่วนของงานจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างงานโยธาและโครงสร้างพร้อมทั้งการผลิตและติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา (Light Rail Transit) ประเภท TRAM และการพัฒนาเมือง (Transit Oriented Development) สำหรับรายละเอียดของโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

Facebook Comments