กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาในร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ60

โดย : ดร.เพิ่ม  หลวงแก้ว                             เลขาธิการมูลนิธิครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                “การปฏิรูปต้องการให้หมายถึงการปรั […]