ขอนแก่นเลอเลิศ!!‘เยอรมนี’หนุนใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนพลังงานสะอาดขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

ขอนแก่นเลอเลิศ!!‘เยอรมนี’หนุนใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนพลังงานสะอาดขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

วันที่ 23 มีนาคม ณ ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50

ขอนแก่นจัดมหกรรมเมืองสะอาด วางเป้าปลอดขยะภายใน 4 ปี

ขอนแก่นจัดมหกรรมเมืองสะอาด วางเป้าปลอดขยะภายใน 4 ปี

วันที่ 15 กันยายน 2559 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส