“ขอนแก่นโมเดล” รูปธรรมการกระจายอำนาจ

                                        การเสวนา “ขอนแก่นโมเดล รูปธรรมการกระจายอำนาจ” เห็นพ้องว่า การกระจายอำนาจแม้ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรงแ […]

ผ้าพื้นเมืองไทยในงานพิธีกรรมอวมงคล

โดย : ดร. ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                     “ผ้ายาว พบในถิ […]

Mobile Centric Lifestyle ชีวิตติดมือถือ

โดย : ดร.บุษกรณ์  ลีเจ้ยวะระ                     “ประเทศไทย มีจำนวนมือถือ 133 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรที่มีอยู่ประมาณ 68 ล้านคน นั่นหมายถึงว่า […]

เงินออมเพื่อวัยเกษียณ

               โดย : นางสาววันนา กลางหนองแสง ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     […]