“ขอนแก่นโมเดล” รูปธรรมการกระจายอำนาจ

“ขอนแก่นโมเดล” รูปธรรมการกระจายอำนาจ

                                        การเสวนา “ขอนแก

ผ้าพื้นเมืองไทยในงานพิธีกรรมอวมงคล

ผ้าพื้นเมืองไทยในงานพิธีกรรมอวมงคล

โดย : ดร. ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร อาจารย์ประจำหลักสูตรการออ

Mobile Centric Lifestyle ชีวิตติดมือถือ

Mobile Centric Lifestyle ชีวิตติดมือถือ

โดย : ดร.บุษกรณ์  ลีเจ้ยวะระ                     &#8220

เงินออมเพื่อวัยเกษียณ

เงินออมเพื่อวัยเกษียณ

               โดย : นางสาววันนา กลางหนองแสง ผู้วิเคราะ