15 ปี ปภ.สานพลัง “ประชารัฐ” จัดการสาธารณภัยเชิงรุก ขับเคลื่อน Thailand 4.0

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 15 ปี ในฐานะองค์กรกลางของภาครัฐในการบูรณาการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ มุ่งจัดการสาธารณภั […]