“ทุจริต” ยังเป็นมะเร็งร้ายของประเทศไทย

          โดย : ทวิสันต์  โลณานุรักษ์                 “องค์กรที่รัฐตั้งขึ้นทั้ง ป.ป.ช.  ปปง.  สตง.  ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ดำรงธรรม ฯลฯ ภาคเอกชน ก็ เพื่อ […]